Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνά: η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της διάρκειας του εργασιακού τους βίου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα εμφανίσουν προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγάλη σημασία η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών επιστροφής στην εργασία για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των χώρων εργασίας.

Η επιστροφή στην εργασία έπειτα από μεσαία ή μακρά περίοδο απουσίας μπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά σταδίων και συνδυασμένων ενεργειών διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίες δεν είναι απαραιτήτως συνηθισμένες να συνεργάζονται. Στο επίκεντρο των συστημάτων επιστροφής στην εργασία πρέπει να βρίσκεται ο χώρος εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, ο EU-OSHA ανέθεσε τη διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο πολιτικές και συστήματα αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία, στην οποία συγκεντρώνονται ορθές πρακτικές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρώπη περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε σε εργαστήριο του EU-OSHA για τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία, παρότι εφαρμόζονται μέτρα για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων και των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το άγχος, τα μέτρα επανένταξης και επιστροφής στην εργασία για εργαζόμενους που προσβλήθηκαν από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία, είναι λιγότερα.

Όλο και περισσότερα άτομα που επιβίωσαν από τον καρκίνο επιστρέφουν στην εργασία. Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αποκατάστασή τους, όχι μόνο για να προαχθεί η ευημερία της ευπαθούς αυτής ομάδας αλλά και για να περιοριστεί ο σχετικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος. Ο EU-OSHA έχει διερευνήσει αυτό το ζήτημα και έχει δημοσιεύσει ανασκοπήσεις για την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο, καθώς και συστάσεις για τις επιχειρήσεις.

Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πολιτικές και πρακτικές αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία μετά τον καρκίνο - τρέχουσες προσεγγίσεις: πρακτικά σεμιναρίου

9 περιπτωσιολογικές μελέτες προγραμμάτων αποκατάστασης/επιστροφής στην εργασία