Η κυκλική οικονομία και οι επιπτώσεις της στην ΑΥΕ

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Ο τρίτος κύκλος έργων πρόβλεψης του EU-OSHA πραγματεύεται τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στην εργασία από τη μετάβαση της ΕΕ στην κυκλική οικονομία (ΚΟ) και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 

Το έργο έχει στόχο να προσφέρει στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργοδότες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τις επιπτώσεις τους στη μορφή και την οργάνωση της εργασίας, καθώς και τις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για την ΑΥΕ.

Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία συνδέεται με την κυκλική ροή και την αποτελεσματική χρήση και επαναχρησιμοποίηση πόρων, υλικών και προϊόντων. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των υλικών και ελαχιστοποιεί τα απόβλητα. Τα προϊόντα και οι βιομηχανικές διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν τη χρήση των πόρων και όλα τα αναπόφευκτα απόβλητα ή κατάλοιπα ανακυκλώνονται ή ανακτώνται.

Γιατί είναι αναγκαίο το έργο;  

Η μετάβαση σε ΚΟ αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τον στόχο της ΕΕ σχετικά με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ενώ δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Έχει σημαντικές κανονιστικές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε πολιτικές που θα επηρεάσουν μελλοντικές θέσεις εργασίας. Θα έχει επίσης συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για παράδειγμα:

  • Οι επιπτώσεις της κυκλικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας σε επικίνδυνους τομείς που σχετίζονται με τη συντήρηση και τις επισκευές, την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας.
  • Οι αλλαγές στις οργανωτικές διαδικασίες ή/και ο επαναπροσδιορισμός των εργασιών θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο περιεχόμενο της εργασίας και την ικανοποίηση.

Τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)για την ανάδειξη νέων κινδύνων και την πρόβλεψη των αλλαγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ΑΥΕ; 

Το μέλλον είναι κάτι αβέβαιο και διαμορφώνεται από τις ενέργειες διάφορων ατόμων και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο παρόν. Τα έργα πρόβλεψης του EU-OSHA βασίζονται σε ποικίλες μεθόδους, μεταξύ των οποίων βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ανάπτυξη σεναρίων. Ο EU-OSHA διοργανώνει εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων, την προώθηση των αποτελεσμάτων και την ενθάρρυνση συζητήσεων.

Το στάδιο 1 της παρούσας μελέτης βασίζεται σε μια αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση και σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη τεσσάρων μακρο-σεναρίων για την Ευρώπη του 2040, στο πλαίσιο της ΚΟ και των επιπτώσεών της στην ΑΥΕ.

Το στάδιο 2 στοχεύει στη διάδοση και την προσαρμογή των σεναρίων μέσω του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και εργαστηρίων, ενώ έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μικρο-σεναρίων. Τα σενάρια χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενδιαφερόμενων μερών για τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις με στόχο την ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων σήμερα ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο μέλλον.

Ηφάση 3 δίνει προτεραιότητα στην ανταλλαγή πορισμάτων με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενός συνεργατικού εργαστηρίου με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τη χαρτογράφηση των συνεργειών στους τομείς πολιτικής της κυκλικής οικονομίας και της ΕΑΥ . Ο EU-OSHA συνεχίζει να υποστηρίζει τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου ανάλυσης προοπτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη.