Κανονισμός CLP — Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) ευθυγραμμίζει την παλαιότερη νομοθεσία της ΕΕ με το σύστημα ΠΕΣ (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων), το οποίο είναι ένα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών προϊόντων και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Ο κανονισμός CLP έχει επίσης κοινά σημεία με τον κανονισμό REACH. Τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Ιανουαρίου 2009 και αντικατέστησε σταδιακά το σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης που προβλεπόταν στην οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες (67/548/ΕΟΚ) και στην οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα (1999/45/ΕΚ). Και οι δύο αυτές οδηγίες καταργήθηκαν την 1η Ιουνίου 2015.

Πολλές χώρες ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει το σύστημα ΠΕΣ (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων), το οποίο πλέον χρησιμοποιείται και ως βάση για την ανάπτυξη των διεθνών και των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών κοινοποιούνται μέσω προειδοποιητικών λέξεων και εικονογραμμάτων στις επισημάνσεις και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Νέα εικονογράμματα σε κόκκινο πλαίσιο αντικαθιστούν τα γνωστά πορτοκαλί σύμβολα κινδύνου.

Νέοι όροι έχουν αντικαταστήσει τους παλαιότερους:

 • μείγματα αντί παρασκευάσματα
 • εισάγεται η έννοια της επικινδυνότητας
 • εικονογράμματα αντί σύμβολα
 • δηλώσεις επικινδυνότητας αντί φράσεις κινδύνου
 • δηλώσεις προφύλαξης αντί δηλώσεις ασφάλειας
 • οι προειδοποιητικές λέξεις (π.χ. Κίνδυνος, Προσοχή) αντικαθιστούν τις Επισημάνσεις κινδύνου.

 

Μεταφορτώστε την αφίσα και το ενημερωτικό φυλλάδιό μας όπου επεξηγούνται τα εικονογράμματα κινδύνου

Παρακολουθήστε την ταινία κινουμένων σχεδίων Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες

© Κοινοπραξία Napo

Ταξινόμηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποφάσεις σχετικά με την ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος λαμβάνονται από τους προμηθευτές. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αυτοταξινόμηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση σχετικά με την ταξινόμηση των ουσιών λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων. Τα κράτη μέλη, οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να προτείνουν την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν συνήθως τις πλέον επικίνδυνες ουσίες: καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος ουσίες, βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Όλες οι παλαιότερες εναρμονισμένες ταξινομήσεις ουσιών βάσει της καταργηθείσας νομοθεσίας (οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες) έχουν πλέον μετατραπεί σε εναρμονισμένες ταξινομήσεις βάσει του κανονισμού CLP. Η εφαρμογή αυτής της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές.

Κύρια σημεία

 • Εντοπίστε τυχόν νέες επισημάνσεις κινδύνου και δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS).
 • Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους ώστε να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες των επισημάνσεων βάσει του κανονισμού CLP.
 • Βεβαιωθείτε ότι η χρήση της ουσίας ή του μείγματος στην οποία προβαίνετε καλύπτεται από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και δεν υπάρχει προειδοποίηση για την αποφυγή της.
 • Ακολουθήστε τις συμβουλές που αναγράφονται στις νέες ετικέτες και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας.
 • Ελέγξτε αν έχει αλλάξει η ταξινόμηση.
 • Αξιολογήστε τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι και επικαιροποιήστε την εκτίμηση κινδύνου για τον χώρο εργασίας σας, εάν είναι απαραίτητο.
 • Εάν είστε εργοδότης, κοινοποιήστε τις σχετικές αλλαγές στο προσωπικό σας.
 • Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη νέα ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, μιλήστε με τον προμηθευτή σας.

Πηγή: ΓΔ Απασχόλησης

Ιστοσελίδες του ECHA σχετικά με την ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων (23 γλώσσες της ΕΕ)

Επισήμανση

Οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τις συσκευασμένες ουσίες ή τα μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό CLP πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν μια ουσία έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη
 • Όταν ένα μείγμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες επειδή η περιεκτικότητά τους υπερβαίνει κάποιο όριο

Άρθρο OSHwiki σχετικά με την επισήμανση χημικών προϊόντων

Ιστοσελίδες του ECHA σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία (23 γλώσσες της ΕΕ)

Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης

Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης (C&L) είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει βασικές πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται από παρασκευαστές και εισαγωγείς σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση κοινοποιημένων και καταχωρισμένων ουσιών. Περιέχει επίσης κατάλογο των νομικά δεσμευτικών εναρμονισμένων ταξινομήσεων (Παράρτημα VI του κανονισμού CLP). Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης δημιουργήθηκε και τηρείται από τον ECHA.

Περισσότερες πληροφορίες