Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

Image

Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) του EU-OSHA είναι μια διεξοδική έρευνα η οποία εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης στην πράξη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που επικεντρώνεται στα εξής:
  • Γενικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας και ο τρόπος διαχείρισής τους
  • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, ιδίως το άγχος, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση
  • Κίνητρα και φραγμοί στη διαχείριση της ΕΑΥ
  • Συμμετοχή των εργαζομένων στις πρακτικές ασφάλειας και υγείας.

Τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις αυτές συμπληρώνονται με δευτερεύουσες αναλύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από διεξοδικές μελέτες και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα. Στις εν λόγω μελέτες εφαρμόζονται ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας για την καλύτερη κατανόηση των κυριότερων πορισμάτων της έρευνας.

ESENER 2024

ESENER 2019 

ESENER 2014

ESENER 2009