Εθνική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

National legislation on safety and health at work

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τα ελάχιστα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων, όμως η νομοθεσία τους πρέπει να συμμορφώνεται προς τα ελάχιστα πρότυπα. Κατά συνέπεια, οι εθνικές νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Κατάλογος των εθνικών μέτρων εφαρμογής διατίθεται στο τέλος της περίληψης κάθε οδηγίας, στην ενότητα του EU-OSHA περί ευρωπαϊκών οδηγιών. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την οδηγία-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, θα βρείτε στο τέλος της σελίδας ένα σύνδεσμο που σας μεταφέρει στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, όπου παρατίθεται ο κατάλογος των εθνικών νόμων εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στα κράτη μέλη της ΕΕ (2015), η οποία συνοψίζεται και σε μια πιο σύντομη συγκεφαλαιωτική έκθεση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας διατίθενται επίσης στον σύνδεσμο Άρθρα της OSHwiki σχετικά με τα εθνικά συστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εστιακό πόλο του EU-OSHA στο κράτος μέλος που σας ενδιαφέρει.