Εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» αποτελούν την εμβληματική μας δραστηριότητα ευαισθητοποίησης. Είναι το κύριο μέσο διάδοσης του μηνύματός μας στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το μήνυμα των εκστρατειών «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» είναι — Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Σας βοηθάμε να προάγετε το μήνυμα, παρέχοντάς σας δωρεάν πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία. Κάθε εκστρατεία προβλέπει επίσης την απονομή βραβείων καλής πρακτικής και Οι εν λόγω εκστρατείες είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους παγκοσμίως. Ενώστε τις δυνάμεις σας μαζί μας και χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας εργαλειοθήκη εκστρατειών ΕΑΥ για να διοργανώσετε τη δική σας εκστρατεία.

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» ξεκίνησαν το 2000, αρχικά με τίτλο «Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία».

Μάθετε περισσότερα για τις εκστρατείες παρακάτω.

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2023-25 ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον αντίκτυπο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και τους χώρους εργασίας καθώς και τις συναφείς προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή λύσεων καλής πρακτικής.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του «Οράματος μηδενικών απωλειών» όσον αφορά θανάτους που σχετίζονται με την εργασία του Στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027, και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής, η εκστρατεία επιδιώκει να εντάξει την ΕΑΥ στην ευρύτερη συζήτηση πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Η εκστρατεία διαρθρώνεται γύρω από πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες
  • Προηγμένη ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη
  • Εξ αποστάσεως εργασία
  • Έξυπνα ψηφιακά συστήματα
  • Διαχείριση εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Η εκστρατεία βασίζεται κυρίως στα πορίσματα και τους πόρους της Επισκόπησης σχετικά με την ψηφιακή εποχή της εργασίας και την ΕΑΥ 2020-2023, αλλά περιλαμβάνει επίσης έρευνες του EU-OSHA σε άλλους τομείς, όπως οι Μελέτες πρόβλεψης και η Επισκόπηση σχετικά με την υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της ΕΑΥ.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

Η εκστρατεία 2020-2022 έχει ως βασικό θέμα την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που συνδέονται με την εργασία. 

Στην Ευρώπη, οι μυοσκελετικές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία.

Συγκεκριμένες στάσεις του σώματος, έκθεση σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή σε στάσεις που προκαλούν κούραση ή πόνο, μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων φορτίων αποτελούν στο σύνολό τους πολύ συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν μυοσκελετικές παθήσεις. Δεδομένης της συχνότητας των μυοσκελετικών παθήσεων που συνδέονται με την εργασία, είναι προφανές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δραστηριοποίηση για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τους τρόπους πρόληψης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα εξεταστούν διεξοδικά οι αιτίες αυτού του χρόνιου προβλήματος. Ο σκοπός είναι να διαδοθούν πληροφορίες υψηλής ποιότητας για το ζήτημα αυτό, να προωθηθεί μια ενιαία προσέγγιση για τη διαχείριση του προβλήματος και να προσφερθούν πρακτικά εργαλεία και λύσεις που θα είναι χρήσιμα για τους χώρους εργασίας. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία

2018 - 2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη είναι πολύ πιο συχνή από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος, επομένως πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από αυτούς τους κινδύνους. Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» για την περίοδο 2018-2019 είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και τη δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης με τη διάδοση υλικού της εκστρατείας και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προώθησης και συμμετοχής. Η εκστρατεία δημιούργησε μια γνωσιακή βάση όσον αφορά τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής, λύσεων ορθής πρακτικής, εργαλείων και μηχανισμών, καθώς και ιδεών για επιτυχημένες δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, στην υποκατάσταση και στους καρκινογόνους παράγοντες και τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία, ο οποίος αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό θανατηφόρων επαγγελματικών ασθενειών στην ΕΕ. Ως μία από τις παρακαταθήκες της εκστρατείας, ο EU-OSHA συνεχίζει να αποτελεί ενεργό εταίρο του χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μείωση της σχετικής έκθεσης.

Μάθετε περισσότερα για την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στην εργασία

2016 - 2017: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες ανέδειξε τη σημασία της βιώσιμης εργασίας, δηλαδή των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασιακής ζωής. Λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχουν δίκαιες, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες στον χώρο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξακολουθήσουν να εργάζονται για περισσότερα χρόνια και να συνταξιοδοτούνται υγιείς.
Στην εκστρατεία δόθηκε έμφαση στους τρόπους διαχείρισης της ΕΑΥ υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και προωθήθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. Οι δημογραφικές αλλαγές επηρεάζουν τους περισσότερους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, εάν ληφθούν μέτρα για την διασφάλιση της βιώσιμης εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, καθιστώντας τους χώρους εργασίας ασφαλέστερους και υγιέστερους για όλους. 

 Μάθετε περισσότερα για τη γήρανση και για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

2014 - 2015: Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Ένα προβληματικό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε χώρο εργασίας, μπορούν ωστόσο να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ακόμη και με τη διάθεση περιορισμένων πόρων. Η συγκεκριμένη εκστρατεία παρείχε στήριξη και καθοδήγηση προς τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και προήγαγε τη χρήση πρακτικών και εύχρηστων εργαλείων για τη διευκόλυνση αυτού του έργου.

 Μάθετε περισσότερα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στην εργασία

2012 - 2013: Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων

Η εκστρατεία του Οργανισμού για την περίοδο 2012-2013 επικεντρώθηκε στην πρόληψη των κινδύνων. Με απλά λόγια, η πρόληψη αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία, με απώτερο στόχο τη μείωση του αριθμού ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων επαφίεται στους εργοδότες και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, όμως οι προσπάθειές τους δεν θα είναι επιτυχείς χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Για τους λόγους αυτούς, η συγκεκριμένη εκστρατεία υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία του επιτελικού ρόλου των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Μάθετε περισσότερα για τον επιτελικό ρόλο της διοίκησης και τη συμμετοχή των εργαζομένων

2010 - 2011: Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης αποτελούν πολύ διαδεδομένη δραστηριότητα: αφορούν όλους τους χώρους εργασίας, σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, καθώς και όλους τους εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας (και όχι μόνο τους εργαζομένους του τομέα της συντήρησης).

Η συγκεκριμένη εκστρατεία υπογράμμισε τη σημασία των ασφαλών εργασιών συντήρησης ως τον πυρήνα των καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Και παρόλο που οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες διαφέρουν μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας (για παράδειγμα, ανάλογα με τους ειδικούς τύπους μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται), προσδιορίστηκαν ορισμένες κοινές αρχές ορθής συντήρησης οι οποίες αφορούν όλους τους τύπους χώρων εργασίας στην Ευρώπη.

Στόχοι της εκστρατείας:

  • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία της συντήρησης στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τη σημασία των κινδύνων που συνδέονται με τη συντήρηση, και την ανάγκη εκτέλεσης της συντήρησης με ασφάλεια·
  • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά με τις νομικές και άλλες ευθύνες τους για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης με ασφάλεια, καθώς και την επιχειρηματική σκοπιμότητα αυτών·
  • προώθηση μιας απλής, δομημένης προσέγγισης ως προς τη διαχείριση της ΕΑΥ στη συντήρηση, βάσει κατάλληλης εκτίμησης κινδύνου (οι «πέντε βασικοί κανόνες»).

Φυσικά, ο τελικός στόχος ήταν να μειωθεί στο παρόν και στο μέλλον ο αριθμός των ατόμων που τραυματίζονται ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω ανεπαρκούς ή παντελούς έλλειψης συντήρησης .

Περισσότερες πληροφορίες:

2008 - 2009: Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Γενικότερος στόχος της εν λόγω εκστρατείας ήταν η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της εκτίμησης κινδύνου, η στήριξη των επιχειρήσεων για τη συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου, καθώς και η απομυθοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, η οποία δεν είναι κατ' ανάγκη σύνθετη ούτε γραφειοκρατική ούτε αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των εμπειρογνωμόνων. Η εκστρατεία προώθησε μια απλή, σταδιακή προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη διαβούλευση και στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

Το Επιγραμμικό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) του Οργανισμού αποτελεί την παρακαταθήκη της εν λόγω εκστρατείας και μπορεί να θεωρηθεί ως η λύση του 21ου αιώνα στο δύσκολο έργο της προαγωγής της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το έργο OiRA μπορεί να βοηθήσει πολλές χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου με απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες:

2007 - 2008: Η πρωτοβουλία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Στόχος της πρωτοβουλίας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας ήταν να παράσχει στους εργοδότες και στους εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος εργασίας τους μπορεί να καταστεί πιο ασφαλής, υγιής και παραγωγικός.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε 12 ευρωπαϊκά κράτη μέλη: Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και στην Τουρκία και την Κροατία.

Το σύνθημα της εκστρατείας προς τις ΜΜΕ ήταν το ακόλουθο: «Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις!»

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις

2007: Μειώστε την καταπόνηση (Μυοσκελετικές παθήσεις)

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), οι οποίες επηρεάζουν τους μύες, τις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους συνδέσμους και το νευρικό σύστημα, αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία απουσίας από την εργασία σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εν λόγω εκστρατεία επιχείρησε να προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του προβλήματος, με έμφαση στην ιδέα ότι οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και η κυβέρνηση πρέπει να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση των ΜΣΠ.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε την έννοια της «διαχείρισης του φορτίου», λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το φορτίο που, παραδείγματος χάριν, μεταφέρεται, αλλά και όλες εκείνες τις καταπονήσεις που προκαλούνται στο σώμα από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και την ταχύτητα με την οποία εκτελείται μια εργασία.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία διαχείρισης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της επιστροφής στην εργασία όσων πάσχουν από κάποια ΜΣΠ ή έχουν ιστορικό ΜΣΠ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία

2006: Από την αρχή με ασφάλεια – Εργαζόμενοι νέοι

Η εν λόγω εκστρατεία επεδίωξε να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα ξεκινούν τον επαγγελματικό τους βίο σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας.

Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στους χώρους εργασίας, καθότι συχνά οι προδιαγραφές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας γι’ αυτούς είναι ανεπαρκείς.

Πολλά από τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας των εργαζόμενων νέων μπορούν ωστόσο να προληφθούν, καθώς οι νέοι είναι δεκτικοί στην ενημέρωση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και διατεθειμένοι να δράσουν, ώστε να προστατευθούν εφόσον γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία στόχευε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων και των εργοδοτών στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και σε σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: στόχος ήταν η προσέγγιση των νέων σε μικρή ηλικία, ώστε να τους καλλιεργήσει μια νοοτροπία πρόληψης κινδύνων.

Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους νέους εργαζομένους

2005: Καταπολεμήστε τον θόρυβο!

Ο κίνδυνος αυτός δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών ή της μεταποίησης. Ο θόρυβος μπορεί να αποτελεί πρόβλημα σε διάφορους χώρους εργασίας, από εργοστάσια έως αγροκτήματα, από τηλεφωνικά κέντρα έως αίθουσες συναυλιών.

Η εν λόγω εκστρατεία επικεντρώθηκε στη διαχείριση του θορύβου στον χώρο εργασίας με το σύνθημα «Θόρυβος στην εργασία – δεν κινδυνεύει μόνο η ακοή σας».

Μάθετε περισσότερα για τα προβλήματα που προκαλεί ο θόρυβος στον δικτυακό τόπο OSHwiki

2004: Οικοδομώντας την ασφάλεια

Οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη.

Δυστυχώς, είναι και ο κλάδος που καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, γεγονός που κοστίζει στις επιχειρήσεις και στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να συνυπολογιστεί το μέγεθος του ανθρώπινου πόνου που προκαλείται.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου να οικοδομήσουν ένα πιο ασφαλές, πιο υγιές και πιο παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: OSHwiki

2003: Επικίνδυνες ουσίες – Πρόσεχε πολύ!

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας τους, η αδυναμία δε να τεθούν υπό έλεγχο οι συνδεόμενοι κίνδυνοι μπορεί να βλάψει την υγεία των ανθρώπων με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών να διαχειρίζονται τους εν λόγω κινδύνους, ενώ στη διάθεση εργοδοτών και εργαζομένων υπάρχει πληθώρα οδηγιών, οι οποίες πρέπει όμως να εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Βασικός στόχος της εν λόγω εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, καθώς και η ενθάρρυνση της ανάληψης δράσης για τη μείωση των κινδύνων που ενέχει η χρήση επικίνδυνων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

Μάθετε περισσότερα για την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στην εργασία

2002: Εργασία χωρίς άγχος

Το άγχος ευθύνεται για εκατομμύρια ημέρες απουσίας από την εργασία ετησίως.

Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που υποφέρουν σιωπηλά και είναι πάρα πολλές και οι επιχειρήσεις που δεν συνειδητοποιούν τον βαθμό στον οποίο το άγχος μειώνει τις επιδόσεις τους.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία επικεντρώθηκε στην πρόληψη και διαχείριση του άγχους στον χώρο εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στην εργασία

2001: Επιτυχία σημαίνει κανένα ατύχημα

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε ατυχήματα που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ εκατομμύρια ατυχήματα οδηγούν σε απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η εν λόγω εκστρατεία επικεντρώθηκε στην πρόληψη των ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία.

Μάθετε περισσότερα για το θέμα στον δικτυακό τόπο OSHwiki

2000: Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία!

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν μία από τις συνηθέστερες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και επηρεάζουν εκατομμύρια Ευρωπαίους εργαζομένους σε όλους τους τομείς απασχόλησης, κοστίζοντας στους εργοδότες δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος του προβλήματος θα μπορούσε να προληφθεί ή να μειωθεί μέσω της τήρησης των υφιστάμενων κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και των οδηγιών σχετικά με τις καλές πρακτικές.

Πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία του EU-OSHA η οποία επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι ΜΣΠ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία