Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες - Ηλεκτρονικός οδηγός

Image

Ο ηλεκτρονικός οδηγός «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον χώρο εργασίας υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Σκοπός του οδηγού είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, τη διαδικασία γήρανσης και τις επιπτώσεις της στον χώρο εργασίας. Επιδιώκει επίσης να παράσχει πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται τα ως άνω ζητήματα.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με

  • τη διαχείριση της ηλικίας
  • την εκτίμηση κινδύνων με γνώμονα την ηλικία
  • την προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας

και άλλα συναφή θέματα που αφορούν τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες των τομέων ΕΑΥ και ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, παρέχονται δεδομένα περιπτωσιολογικών μελετών και ένα γλωσσάρι επεξήγησης των συχνά χρησιμοποιούμενων όρων.

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό