Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους νέους εργαζομένους

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών είναι πιθανότερο να υποστούν κάποιο σοβαρό εργατικό ατύχημα σε σύγκριση με τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ενδέχεται να εκτεθούν σε κακές συνθήκες εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών ασθενειών είτε ενόσω ακόμη είναι νέοι ή στη μετέπειτα ζωή τους.

Επειδή είναι νέοι στον χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι νέοι ενδέχεται να μην έχουν την απαιτούμενη πείρα, συχνά δε ούτε το απαιτούμενο επίπεδο σωματικής και ψυχικής ωριμότητας. Ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη με τη δέουσα σοβαρότητα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Μεταξύ άλλων παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουν οι νέοι περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

  • ανεπαρκείς δεξιότητες και ανεπαρκής κατάρτιση
  • άγνοια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του εργαζομένου
  • μη έκφραση γνώμης λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης
  • μη αναγνώριση της ανάγκης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων νέων από τους εργοδότες.

Ο EU-OSHA καταρτίζει στατιστικέςπαρακολουθεί τους κινδύνους που απειλούν τους νέους και υποστηρίζει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προστασία τους στον χώρο εργασίας.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι εργοδότες ευθύνονται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, οφείλουν δε να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τους εργαζομένους νέους. Πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση των κινδύνων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων των εργαζομένων νέων και να εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία τους.

Οι εργαζόμενοι νέοι πρέπει να επιφορτίζονται με καθήκοντα που συνάδουν με την ηλικία τους, να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση και να τελούν υπό επίβλεψη. Οι εργοδότες πρέπει να προάγουν μια ισχυρή φιλοσοφία ασφαλείας και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων νέων σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια. Για τους εργαζομένους κάτω των 18 ετών ισχύουν ειδικοί κανόνες.

Ο οδηγία του Συμβουλίου 94/33/ΕΚ θεσπίζει τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών. Οι συναφείς κανονισμοί κάθε κράτους μέλους κατοχυρώνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. Οι εθνικοί οργανισμοί για την ασφάλεια και την υγεία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν έγκυρες πηγές παροχής συμβουλών.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο για τους εργοδότες.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων νέων

Οι νέοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν ερωτήσεις, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να αρνούνται να εκτελέσουν εργασίες οι οποίες δεν είναι ασφαλείς.

Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πολιτικές ΕΑΥ και να μεριμνούν για την ασφάλεια των ίδιων και των συναδέλφων τους.

Εάν είστε εργαζόμενος νέος και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το συζητήσετε με κάποιον. Μιλήστε στον προϊστάμενό σας, εάν μπορείτε. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μιλήστε με τον εκπρόσωπό σας για θέματα ασφαλείας, με το προσωπικό επαγγελματικής ασφάλειας ή με τους γονείς σας, τον κηδεμόνα σας ή κάποιον συνάδελφο που εμπιστεύεστε. Οι εθνικοί οργανισμοί για την ασφάλεια και την υγεία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν έγκυρες πηγές παροχής συμβουλών.

  • Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για οτιδήποτε, ρωτήστε
  • Μάθετε τα δικαιώματά σας και πού μπορείτε να αποταθείτε για βοήθεια
  • Κατανοήστε τους κινδύνους και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης
  • Μην αναλαμβάνετε την εκτέλεση καθηκόντων χωρίς κατάρτιση —τηρείτε τις διαδικασίες

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο για τους εργαζομένους νέους.

Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Εάν καταφέρουν να αναπτύξουν ευνοϊκή στάση έναντι της πρόληψης των κινδύνων και να την κάνουν κατανοητή στους νέους από την παιδική ηλικία, θα έχουν συμβάλει στη διά βίου ασφάλειά τους.

Χρησιμοποιώντας τον πάντα δημοφιλή χαρακτήρα Napo, ο EU-OSHA δημιούργησε μια σειρά από εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς με στόχο την παρουσίαση συναφών θεμάτων στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτικό αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό και γλαφυρό τρόπο, αξιοποιώντας τα κλιπ και τις δημιουργικές δραστηριότητες με πρωταγωνιστή τον Napo.

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης πρέπει να εξετάζουν τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας των επιχειρήσεων από κοινού με τους εργοδότες.

Μάθετε περισσότερα για την ένταξη της ασφάλειας και της υγείας στην εκπαίδευση.

Οι γονείς μπορούν να παράσχουν στήριξη στους νέους φροντίζοντας να κατανοήσουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να τους συνδράμουν μιλώντας τους για θέματα ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο των σπουδών και της εργασίας τους.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο για τους γονείς.