Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τις γυναίκες

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν από βιολογική άποψη (διαφορές σεξουαλικής φύσεως). Διαφέρουν επίσης οι εργασίες που κάνουν, οι συνθήκες εργασίας και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από την κοινωνία (διαφορές με βάση το φύλο).

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων επιδρούν στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι στην εργασία, καθώς και στην εκτίμηση και τον έλεγχο των ΜΣΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο EU-OSHA ερευνά τα προβλήματα ΕΑΥ που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία και διοργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης συναφώς.

Διαφορές που ενδέχεται να επηρεάζουν την ΕΑΥ

Υπάρχουν διαφορές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι. Γυναίκες:

  • εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους και συγκεκριμένους τύπους εργασίας
  • ανάγκη εξισορρόπησης των διττών ευθυνών στην εργασία και στο σπίτι
  • υποεκπροσώπηση στο επίπεδο της εποπτείας και της διοίκησης της επιχείρησης
  • παρουσιάζουν σωματικές διαφορές σε σχέση με τους άνδρες, παρότι συχνά οι διαφορές μεταξύ των ίδιων των γυναικών είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, π.χ. όσον αφορά τη σωματική δύναμη
  • εκτελούν εργασίες οι οποίες εσφαλμένα θεωρούνται ασφαλείς και εύκολες

συχνά η πρακτική στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας παραβλέπει τις εν λόγω διαφορές περαιτέρω, συχνά υποτιμούνται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον φόρτο εργασίας και το άγχος το οποίο βιώνουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας. Ο EU-OSHA επιδιώκει να αναδείξει αυτές τις διαφορές και να συμβάλει στη βελτίωση της ΕΑΥ σε τομείς οι οποίοι συνεπάγονται επιπτώσεις κυρίως για τις γυναίκες.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργοδότες

Ως ευαίσθητη ως προς το φύλο προσέγγιση της ΕΑΥ νοείται η αναγνώριση και η εξέταση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων.

Οι εργοδότες μπορούν:

  • να θέτουν ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας της εργασίας και τη διευκόλυνση όλων των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
  • να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα φύλου κατά την εκτίμηση των κινδύνων
  • να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποφεύγουν την εκτίμηση των κινδύνων και την αιτιολόγησή της βάσει εικασιών
  • να παρέχουν ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας
  • να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα ΕΑΥ.

Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται οφέλη για όλους τους εργαζομένους, όχι μόνο για τις γυναίκες.

Διαβάστε τα ενημερωτικά δελτία του EU-OSHA σχετικά με τα θέματα φύλου και την εκτίμηση των κινδύνων τα οποία απευθύνονται στους εργοδότες.

Ο ρόλος του EU-OSHA

Ο κύριος στόχος του EU-OSHA είναι να συμβάλει στη συμπερίληψη των θεμάτων που συνδέονται με το φύλο κατά την κατάρτιση των πολιτικών και τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τον χώρο εργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Ο EU-OSHA ερευνά τους κινδύνους και τις τάσεις που σχετίζονται με το φύλο. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, εστιάζει στους κλάδους που απασχολούν κυρίως γυναίκες, όπως είναι ο κλάδος των υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και στους κινδύνους που απειλούν κυρίως τις γυναίκες. Επίσης, εντάσσουμε —ή ενσωματώνουμε— τη διάσταση του φύλου σε άλλους ερευνητικούς τομείς.

Παρέχουμε εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν τους εργοδότες να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν ευαίσθητες ως προς το φύλο διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων.

Βλ. επίσης την έρευνα του EU-OSHA «Νέοι κίνδυνοι και τάσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στην εργασία» και ανακαλύψτε οδηγούς με καλές πρακτικές και εργαλεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων των κινδύνων.