Διακυβέρνηση του EU-OSHA

Διακυβέρνηση είναι η διαδικασία βάσει της οποίας καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις και διασφαλίζεται η λογοδοσία.

Ο EU-OSHA είναι τριμερής οργανισμός ο οποίος δεσμεύεται να τηρεί την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης. Η χρηστή διακυβέρνηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως οι ανοιχτές διαδικασίες και η άμεση ανταπόκριση, η διαφάνεια, η συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η λογοδοσία.

Καθώς ο EU-OSHA είναι οργανισμός της ΕΕ, το διοικητικό συμβούλιο και το εκτελεστικό συμβούλιό του, από κοινού με τον εκτελεστικό διευθυντή, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή τον αρχών της χρηστής διακυβέρνησης.

Για ποιον λόγο είναι σημαντική η διακυβέρνηση

Η χρηστή διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού αντικατοπτρίζουν ευρύτερα συμφέροντα, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων και έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Διασφαλίζει επίσης την αποδοτική και αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων και κατανομή πόρων για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Ενισχύοντας τη διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση προάγει τη λογοδοσία έναντι των ενδιαφερομένων και των πολιτών της ΕΕ.

Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν τα μέτρα που εφαρμόζει ο EU-OSHA για να επιτύχει τους στόχους της χρηστής διακυβέρνησης.

Αρμόδιοι για τη λήψη των καίριων αποφάσεων

Ο εκτελεστικός διευθυντής: Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Το διοικητικό συμβούλιο: Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις στρατηγικές και του στόχους του Οργανισμού και αποτελεί το όργανο στο οποίο λογοδοτεί ο εκτελεστικός διευθυντής. Απαρτίζεται από εκπροσώπους:

  • των κυβερνήσεων
  • των εργοδοτών
  • και των εργαζομένων των κρατών μελών της ΕΕ
  • καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Εκπρόσωποι των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ καθώς και εκπρόσωποι ορισμένων άλλων οργανισμών της ΕΕ συμμετέχουν επίσης στο διοικητικό συμβούλιο ως παρατηρητές.

Το αξίωμα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τους εκπροσώπους των τριών ομάδων συμφερόντων, ήτοι των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Το εκτελεστικό συμβούλιο: Πρόκειται για μια μικρότερη διευθύνουσα ομάδα, η οποία απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Εποπτεύει την προπαρασκευή και την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Οι συμβουλευτικές ομάδες παρέχουν στον Οργανισμό στρατηγική καθοδήγηση και αναπληροφόρηση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τα μέλη τους διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπρόσωποι ομάδων εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και των κυβερνήσεων.

Η επίτευξη των στόχων της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Η διαφάνεια αποτελεί προαπαιτούμενο της λογοδοσίας.

Για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, ο Οργανισμός δημοσιοποιεί σημαντικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή στρατηγική, τα έγγραφα προγραμματισμού και οι εκθέσεις δραστηριοτήτων, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί, οι λογαριασμοί και οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής, το ανώτερο προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση συμφερόντων (Διαβάστε την πολιτική του EU-OSHA σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Η λογοδοσία κατοχυρώνεται με μια σειρά από ρυθμίσεις.

Ως διατάκτης, ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να λαμβάνει απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο διαδραματίζει επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην έγκριση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και στην έκδοση γνώμης σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει επίσης τη στρατηγική, τα έγγραφα προγραμματισμού και τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός βασίζεται σε ένα πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης των ελεγκτικών στόχων του. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θέσπισε την οργανωτική δομή και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο και το περιβάλλον κινδύνου στο οποίο λειτουργεί.

Ως μέρος των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που αποβλέπουν στη διασφάλιση της νομιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του, ο Οργανισμός εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων συμπεριφορών, μεταξύ δε αυτών στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Ο EU-OSHA υπόκειται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους οι οποίοι παρέχουν ανεξάρτητες συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και τη συμμόρφωση του Οργανισμού προς τους δημοσιονομικούς και λοιπούς κανονισμούς της ΕΕ.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς.

Βλ. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου και μάθε περισσότερα σχετικά με τον ρόλο τους.