Στήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Image

Ο EU-OSHA στηρίζει πλήρως τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς εργάζεται για ασφαλείς, υγιείς και κατάλληλα προσαρμοσμένους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Ο πυλώνας της ΕΕ, ο οποίος διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, προάγει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από κινδύνους επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ).

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο του πυλώνα της ΕΕ, καθώς στόχος του είναι η κατοχύρωση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δίκαιοι όροι εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε μία από τις 20 βασικές αρχές του πυλώνα, «Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες τους, το οποίο τους επιτρέπει να παρατείνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας».

Ο πιο μακροχρόνιος και πιο υγιής εργασιακός βίος μπορεί να μειώσει την ανασφάλεια βελτιώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα. Πράγματι, η καλή επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποφέρει πολλά οφέλη, όπως μείωση των απουσιών λόγω ασθενείας, περιορισμό των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, παραμονή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση, ενίσχυση της αποδοτικότητας μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών και συμβολή στην εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Προς έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Τηλεφορτώστε όλο το υλικό προώθησης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων