Καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, είναι ο καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία. Ο επαγγελματικός καρκίνος εκτιμάται ότι το 2015 ήταν υπεύθυνος για το 53% όλων των θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με τον Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες του 2016, κάθε χρόνο εμφανίζονται στην ΕΕ περίπου 120.000 περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, τα οποία οδηγούν σε 80.000 θανάτους ετησίως.

Ωστόσο, η ακτινοβολία, το άγχος και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία. Επιπλέον, σύμφωνα με νέα στοιχεία, καρκίνο μπορεί να προκαλέσει και η επαγγελματική έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (π.χ. ορισμένα γεωργικά φάρμακα) ή νανοϋλικά.

Τα ανησυχητικά αυτά στατιστικά στοιχεία είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη δράσης. Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους εργαζομένους από τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία μέσω μιας πρωτοβουλίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί εν μέρει με την αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό ορίων έκθεσης για τις κοινές καρκινογόνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας ανά την Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας: Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη