Εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ

Το εργαλείο αυτό αποτελεί την επίσημη πηγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δείκτες

Μελετήστε και συγκρίνετε τα στοιχεία της ΕΕ και τα στοιχεία των διαφόρων χωρών σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Γενικές πληροφορίες: Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα της ΕΑΥ, τα οικονομικά και τομεακά προφίλ καθώς και τα προφίλ του εργατικού δυναμικού.

Καθοδήγηση σε θέματα ΕΑΥ: Συμβουλευτείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στα διάφορα κράτη μέλη και ενημερωθείτε για τις προσεγγίσεις των διαφόρων χωρών όσον αφορά τις στρατηγικές ΕΑΥ και τον κοινωνικό διάλογο σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Συνθήκες εργασίας και πρόληψη: Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, την πρόληψη στις επιχειρήσεις, τη συμμετοχή των εργαζομένων, τη νοοτροπία της ΕΑΥ και την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας.

Ατυχήματα, ασθένειες και ευεξία: Ενημερωθείτε για τα θανατηφόρα και τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τις ασθένειες ή τους τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία και τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την υγεία.

Υποδομές ΕΑΥ: Ενημερωθείτε σχετικά με τις στατιστικές, τις έρευνες και τις ερευνητικές ικανότητες των χωρών στον τομέα της ΕΑΥ καθώς και σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα της ΕΑΥ στις διάφορες χώρες. Η ενότητα αυτή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα.

Χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε και να συγκρίνετε ποσοτικά δεδομένα. Βρείτε περιγραφές και συνδέσμους που θα σας παραπέμψουν σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ποσοτικά δεδομένα.

Το εργαλείο σάς επιτρέπει:

  • να οπτικοποιήσετε τους κύριους δείκτες με τη μορφή γραφικών πληροφοριών
  • να συγκρίνετε τα εθνικά δεδομένα με μία ή δύο άλλες χώρες, την ΕΕ ή τα προηγούμενα έτη
  • να δημιουργήσετε και να μεταφορτώσετε γραφικά ή να τα εξάγετε με τη μορφή αρχείων Excel
  • να μεταφορτώσετε αναλυτικές εθνικές εκθέσεις ή εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, π.χ. σχετικά με εθνικές στρατηγικές
  • να κοινοποιήσετε περιεχόμενο απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πηγές δεδομένων

Τα δεδομένα προέρχονται από κυβερνητικές πηγές, στατιστικές αρχές και ευρωπαϊκές έρευνες

Σχετικά με το Βαρόμετρο ΕΑΥ

Το Βαρόμετρο αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του EU-OSHA, της ΓΔ EMPL και των εθνικών σημείων επαφής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία.

Το εργαλείο επικαιροποιείται και αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης για περαιτέρω βελτιώσεις.

Περιηγηθείτε στο εργαλείο