Εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ

Το εργαλείο αυτό είναι η επίσημη πηγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δείκτες

Μελετήστε και συγκρίνετε τα στοιχεία της ΕΕ και τα στοιχεία των διαφόρων χωρών σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Γενικές πληροφορίες: Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα της ΕΑΥ, τα οικονομικά και τομεακά προφίλ καθώς και τα προφίλ του εργατικού δυναμικού.

Καθοδήγηση σε θέματα ΕΑΥ Ενημερωθείτε για τις διάφορες προσεγγίσεις των χωρών σε σχέση με τις στρατηγικές στον τομέα της ΕΑΥ και τον κοινωνικό διάλογο στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας.

Αποτελέσματα ΕΑΥ: Ενημερωθείτε, για παράδειγμα, σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα, τις συνθήκες εργασίας, την εκπροσώπηση των εργαζομένων και τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την υγεία.

Υποδομές ΕΑΥ: Ενημερωθείτε σχετικά με τις στατιστικές, τις έρευνες και τις ερευνητικές ικανότητες των χωρών στον τομέα της ΕΑΥ καθώς και σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα της ΕΑΥ στις διάφορες χώρες.

Χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε και να συγκρίνετε ποσοτικά δεδομένα. Βρείτε περιγραφές και συνδέσμους προς περισσότερες πληροφορίες για ποσοτικά δεδομένα.

Το εργαλείο σάς επιτρέπει:

  • να οπτικοποιήσετε τους κύριους δείκτες με τη μορφή γραφικών πληροφοριών
  • να συγκρίνετε τους δείκτες δύο χωρών ή τους δείκτες μιας συγκεκριμένης χώρας με τους δείκτες της ΕΕ
  • να δημιουργήσετε και να μεταφορτώσετε γραφικά ή να τα εξάγετε με τη μορφή αρχείων Excel
  • να μεταφορτώσετε αναλυτικές εθνικές εκθέσεις ή εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, π.χ. σχετικά με εθνικές στρατηγικές
  • να κοινοποιήσετε περιεχόμενο απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πηγές δεδομένων

Τα δεδομένα προέρχονται από κυβερνητικές πηγές, στατιστικές αρχές και ευρωπαϊκές έρευνες

Λίγα λόγια σχετικά με το Βαρόμετρο ΕΑΥ

Το Βαρόμετρο αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στον EU-OSHA, τη ΓΔ EMPL και τα εθνικά σημεία επαφής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία.

Το εργαλείο επικαιροποιείται και αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης για περαιτέρω βελτιώσεις.

Περιηγηθείτε στο εργαλείο