Ο ιδρυτικός κανονισμός του EU-OSHA

Η νομική βάση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου.

Διαβάστε τον κανονισμό.