Εθνικοί εστιακοί πόλοι

Image

Ο EU-OSHA διαθέτει εθνικό εστιακό πόλο σε κάθε κράτος μέλος, του οποίου τα στοιχεία είναι προσβάσιμα από το κοινό.

Οι επικεφαλής των εθνικών εστιακών πόλων ορίζονται από τις κυβερνήσεις ως εκπρόσωποι του EU-OSHA στις αντίστοιχες χώρες. Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι αποτελούν τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας του EU-OSHA.

Ποια είναι η νομική βάση των εθνικών εστιακών πόλων;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασϕάλεια και την υγεία στην εργασία απαιτεί την ίδρυση εθνικού εστιακού πόλου σε κάθε κράτος μέλος το οποίο λειτουργεί ως αρμόδια εθνική αρχή ή, εναλλακτικά, υποδεικνύει τον εθνικό φορέα που θα ασκεί τις συναφείς αρμοδιότητες.

Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την άποψη των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική.

Πώς λειτουργούν οι εθνικοί εστιακοί πόλοι;

Κάθε εστιακός πόλος διαχειρίζεται το οικείο τριμερές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν δημόσιοι φορείς και εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων. Το εθνικό δίκτυο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο εκάστοτε κράτος μέλος και δεν ιδρύεται από τον EU-OSHA.

Το εν λόγω δίκτυο παρέχει στοιχεία για το έργο του EU-OSHA, καθώς και τον μηχανισμό για τη διάδοση των συναφών προϊόντων και πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι εθνικοί εστιακοί πόλοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών του EU-OSHA και προτείνουν εθνικούς εμπειρογνώμονες για τη στελέχωση ομάδων και σεμιναρίων.

Τι συμβαίνει με τις τρίτες χώρες;

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, καθώς και οι χώρες του ΕΟΧ, διαθέτουν επίσης εθνικούς εστιακούς πόλους οι οποίοι συμμετέχουν πλήρως στο δίκτυο του EU-OSHA και αντιμετωπίζονται όπως και οι εθνικοί εστιακοί πόλοι των κρατών μελών. Η Ελβετία, ως χώρα της ΕΖΕΣ, συμμετέχει επίσης στο δίκτυο των εστιακών πόλων του EU-OSHA.

Επιπλέον, ο EU-OSHA διαθέτει εθνικούς εστιακούς πόλους στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας χάρη σε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Επί του παρόντος οι συμμετέχουσες χώρες είναι: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κοσσυφοπέδιο (βάσει της απόφασης 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ), Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι οι παραπάνω χώρες να προετοιμαστούν ώστε μελλοντικά να συμμετέχουν πλήρως στο δίκτυο του EU-OSHA και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται σχετίζονται κυρίως με την ανταλλαγή πληροφοριών και ευαισθητοποίησης σε θέματα ΕΑΥ και ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα των εκστρατειών για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.