Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Με βάση το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπισθεί ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών μέτρων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι νομικά δεσμευτικές και τα κράτη μέλη πρέπει να τις μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις και θεμελιώδεις αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και εκτίμησης κινδύνων, καθώς και υποχρεώσεις για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Μια σειρά από ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως και των ευρωπαϊκών προτύπων που θεσπίζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

Το Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην Εργασία (2021-2027), το οποίο αναγγέλθηκε στο πρόγραμμα δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες και τις αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Το πλαίσιο υιοθετεί μια τριμερή προσέγγιση, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς στόχους: την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής, τη βελτίωση της πρόληψης και την αύξηση της ετοιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εφαρμογή της και άλλα έγγραφα πρακτικής με θέμα την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ταξινομημένα κατά θεματική ενότητα.