Η πολυγλωσσία στον EU-OSHA

Image

Η πολυγλωσσία αποτελεί ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό της επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε πανευρωπαϊκό οργανισμό. Η διάθεση των πληροφοριών, της ανάλυσης και των εργαλείων του EU-OSHA σε διάφορες γλώσσες μπορεί να ενισχύσει την απήχηση του Οργανισμού στο ευρύ κοινό.

Υπερβαίνοντας τα γλωσσικά εμπόδια

Εισάγοντας στις καθημερινές του δραστηριότητες την πολυγλωσσία, ο EU-OSHA προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την απήχηση των μηνυμάτων του. Συμμετέχει επίσης σε καινοτόμα σχέδια στον εν λόγω τομέα σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

Για τον EU-OSHA, η πολυγλωσσία αποτελεί ταυτόχρονα θεμελιώδη αρχή που πρέπει να τηρείται, καθώς και ρεαλιστική επιλογή που βοηθά τον Οργανισμό να εκπληρώσει την αποστολή του.

Με γνώμονα τη δημιουργική σκέψη και την οικονομική αποδοτικότητα, ο EU-OSHA προσπαθεί να διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στις δραστηριότητές του ανεξαρτήτως της μητρικής τους γλώσσας. Μερικά παραδείγματα:

Ορισμένα από τα υλικά που παράγει ο EU-OSHA διατίθενται στις 25 ευρωπαϊκές γλώσσες. Άλλα, όπως ορισμένες δημοσιεύσεις του, μεταφράζονται κατόπιν αιτημάτων των εθνικών εστιακών πόλων. Οι εστιακοί πόλοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο όσον αφορά την εκτίμηση της ανάγκης μετάφρασής τους και παρακολούθησης της ποιότητας των μεταφράσεων.

Ο διαδικτυακός τόπος του EU-OSHA

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του EU-OSHA είναι πολύγλωσσο. Οι βασικές ενότητες και όλα τα σημαντικά στιγμιότυπα και τα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού διατίθενται σε 25 γλώσσες.

Το 2017, το Βραβείο Χρηστής Διαχείρισης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην κατηγορία  «Αριστεία στον τομέα των υπηρεσιών προς τον πολίτη/πελάτη» απονεμήθηκε από κοινού στον EU-OSHA, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καινοτόμο έργο τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των μεταφράσεων σε πολύγλωσσους διαδικτυακούς τόπους.

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, απευθύνονται δε σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα και μικρές επιχειρήσεις. Ο EU-OSHA φρονεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκστρατείες ενημέρωσης να διεξάγονται χωρίς αποκλεισμούς. Για τον λόγο αυτόν ο Οργανισμός μετέφρασε όλα τα βασικά υλικά της εκστρατείας σε 25 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού διαδικτυακού τόπου της εκστρατείας ενημέρωσης, ο οποίος αποτελεί το κύριο αποθετήριο συναφών με την εκστρατεία ενημέρωσης πληροφοριών και εργαλείων. Το υπόλοιπο υλικό της εκστρατείας ενημέρωσης και οι δημοσιεύσεις αποστέλλονται στους εστιακούς πόλους, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν προς μετάφραση ό,τι κατά την κρίση τους είναι σημαντικό.

Συνδρομή για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μεταφράσεων

Ο EU-OSHA σε συνεργασία με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) και την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποίησαν ένα έργο για την επικαιροποίηση και την επέκταση των οικείων πολύγλωσσων θησαυρών όρων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Ο στόχος τους ήταν να συνδράμουν τους μεταφραστές ώστε οι διάφορες γλωσσικές εκδόσεις συναφών με την ΕΑΥ κειμένων να είναι συνεπείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

Ο πολύγλωσσος θησαυρός έχει πλέον ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του EU-OSHA. Περιέχει 2000 νέους όρους με απευθείας μεταφράσεις, ορισμούς, παραπομπές σε πηγές και συμφραζόμενα στην IATE (Διοργανική Βάση Δεδομένων Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ευθύνη του CdT) και στο EuroVoc (τον πολύγλωσσο και πολυτομεακό θησαυρό όρων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όλες οι μεταφράσεις αναθεωρήθηκαν από τους εθνικούς εστιακούς πόλους του Οργανισμού για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους.

Οι όροι χρησιμοποιούνται ως ετικέτες σε δημοσιεύσεις και άλλο περιεχόμενο, διευκολύνοντας τον αποτελεσματικό εντοπισμό δεδομένων ΕΑΥ από τους ερευνητές.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», ο EU-OSHA προετοίμασε επίσης γλωσσάρια για συγκεκριμένους τομείς γνώσης ΕΑΥ. Τα εν λόγω γλωσσάρια διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας και στις σχετικές ενότητες του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού.