Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης στην ΕΑΥ

Το σύστημα αναγνώρισης ασθενειών για τις οποίες χορηγείται αποζημίωση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Σε  εργαστήριο του EU-OSHA σχετικά με την επιβάρυνση λόγω ασθενειών που συνδέονται με την εργασία αναφέρθηκε ότι, παρά τις υποχρεώσεις αναφοράς και τους ανοιχτούς καταλόγους επαγγελματικών ασθενειών, συχνά δεν εφαρμόζεται στην πράξη σύστημα για τον εντοπισμό, τη στοχευμένη αντιμετώπιση και την ανταπόκριση σε αναφορές πιθανών περιστατικών ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Τα συστήματα περιφρούρησης μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος συγκεντρώνοντας αναφορές από πλήθος ενημερωμένων και εκπαιδευμένων γιατρών που λειτουργούν ως παρατηρητές ή από άλλους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες (π.χ. νοσηλευτές επαγγελματικής υγείας).

Η κατάρτιση εκθέσεων παρακολούθησης των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και θεωρούνται πρώιμες ενδείξεις προειδοποίησης μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό καταστάσεων ή χώρων εργασίας στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει έρευνες σχετικά με τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης τα οποία στοχεύουν στον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία:

Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης – βιβλιογραφική ανασκόπηση

Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης – εργαστήριο εμπειρογνωμόνων - πρακτικά

Προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ: Έκθεση και Περίληψη

Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης – εργαστήριο πολιτικών - πρακτικά 

Προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ: Παρουσίαση για εμπειρογνώμονες

Περιηγηθείτε σε όλα τα έγγραφα συζήτησης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης