Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μη δεσμευτικά έγγραφα στόχος των οποίων είναι να διευκολύνουν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Μπορούν να εκδίδονται διάφοροι τύποι κατευθυντηρίων γραμμών όπως, π.χ., οι πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οποίες καταγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη των κινδύνων, οι συστάσεις του Συμβουλίου, οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ, κ.λπ.