Πρόληψη της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων

Ο EU-OSHA έχει αναλάβει τη δέσμευση να μεριμνά για τη βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και των όρων διεξαγωγής των ερευνών για υποθέσεις απάτης, για την εξασφάλιση επαρκούς επανόρθωσης και αποτροπής, μέσω αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, καθώς και για την εφαρμογή δίκαιων διαδικασιών.

Η πρόληψη της απάτης

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

Η στρατηγική αυτή εναρμονίζεται τόσο προς τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού (άρθρα 30 και 111) όσο και προς τις απαιτήσεις του χάρτη πορείας για τη συνέχεια της κοινής προσέγγισης της Διοργανικής Ομάδας Εργασίας σχετικά με το μέλλον των οργανισμών της ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων

Ο EU-OSHA δεσμεύεται να διασφαλίζει την ακεραιότητα των αποφάσεων και των πληροφοριών που εκδίδει ο Οργανισμός και να ενισχύει τη λογοδοσία σε σχέση με το έργο και τις δραστηριότητές του. Για τους λόγους αυτούς, η διαχείριση και η πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων είναι πολύ σημαντική.

Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, κατά τον διορισμό και κάθε 4 χρόνια, υποβάλλουν δήλωση συμφερόντων και δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με την πολιτική του Οργανισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Επιπλέον, οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των υψηλόβαθμων στελεχών δημοσιοποιούνται για λόγους εξασφάλισης της διαφάνειας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων

Δηλώσεις αποδοχής για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και των Συμβουλευτικών Ομάδων

Δήλωση αποδοχής για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή και των υψηλόβαθμων στελεχών του Οργανισμού

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA