Σύνθεση του εκτελεστικού συμβουλίου του διοικητικού συμβουλίου

Το εκτελεστικό συμβούλιο του EU-OSHA λειτουργεί ως διευθύνουσα ομάδα η οποία εποπτεύει τις επιχειρησιακές επιδόσεις του Οργανισμού και συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως. Απαρτίζεται από οκτώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου

Chairperson

Andreas STOIMENIDIS (Workers representative)

Vice-Chairpersons

Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (European Commission)
Renārs LŪSIS (Government representative)
Michael GILLEN (Employers representative)

Coordinators

Marie DALTON (Government representative)
Isaline OSSIEUR (Employers representative)
Ignacio DORESTE (Workers representative)

European Commision

Stefan OLSSON (European Commission)

Observers

Yogindra SAMANT (Government representative)
Kris DE MEESTER (Employers representative)
Károly GYÖRGY (Workers representative)

Alternates

Charlotte GREVFORS ERNOULT (European Commission)
Maria Teresa MOITINHO DE ALMEIDA (European Commission)
Lucie MEDIAVILLA (Government representative)
Mercedes TEJEDOR AIBAR (Government representative)
Patrice FURLANI (Government representative)
Eckhard METZE (Employers representative)
Georgi STOEV (Employers representative)
Mario VAN MIERLO (Employers representative)
Abderrafik ZAIGOUCHE (Workers representative)
Julia NEDJELIK-LISCHKA (Workers representative)