Σύνθεση του εκτελεστικού συμβουλίου του διοικητικού συμβουλίου

Το εκτελεστικό συμβούλιο του EU-OSHA λειτουργεί ως διευθύνουσα ομάδα η οποία εποπτεύει τις επιχειρησιακές επιδόσεις του Οργανισμού και συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως. Απαρτίζεται από οκτώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου

Chairperson

Marie DALTON (Government representative)

Vice-Chairpersons

Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (European Commission)
Michael GILLEN (Employers representative)
Andreas STOIMENIDIS (Workers representative)

Coordinators

Magnus FALK (Government representative)
Isaline OSSIEUR (Employers representative)
Ignacio DORESTE HERNANDEZ (Workers representative)

European Commision

Maria Luisa CABRAL (European Commission)

Observers

Yogindra SAMANT (Government representative)
Kris DE MEESTER (Employers representative)
Caroline VERDOOT (Workers representative)

Alternates

Charlotte GREVFORS ERNOULT (European Commission)
Maria Teresa MOITINHO DE ALMEIDA (European Commission)
Lucie MEDIAVILLA (Government representative)
Mercedes TEJEDOR AIBAR (Government representative)
Patrice FURLANI (Government representative)
Eckhard METZE (Employers representative)
Georgi STOEV (Employers representative)
Abderrafik ZAIGOUCHE (Workers representative)
Julia NEDJELIK-LISCHKA (Workers representative)
Vanda CRUZ (Workers representative)