Σύνθεση του εκτελεστικού συμβουλίου του διοικητικού συμβουλίου

Μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου του EU-OSHA και δηλώσεις συμφερόντων. Το εκτελεστικό συμβούλιο του EU-OSHA λειτουργεί ως διευθύνουσα ομάδα η οποία εποπτεύει τις επιχειρησιακές επιδόσεις του Οργανισμού και συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως. Απαρτίζεται από οκτώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου

2018

2017

2016

2015

Μέλος

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Αντιπρόεδρος
Ms Boel CALLERMO (Εκπρόσωπος κυβέρνησης), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Εκπρόσωπος κυβέρνησης), Αντιπρόεδρος
Ms Christa SCHWENG (Εκπρόσωπος εργοδοτών), Αντιπρόεδρος
Ms Jessie FERNANDES (Εκπρόσωπος εργοδοτών, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Εκπρόσωπος εργαζομένων), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Εκπρόσωπος εργαζομένων), Πρόεδρος
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Εκπρόσωπος κυβέρνησης)
Mr Kris DE MEESTER (Εκπρόσωπος εργοδοτών)
Mr Károly GYÖRGY (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματικό μέλος

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Εκπρόσωπος κυβέρνησης)
Mr Rob TRIEMSTRA (Εκπρόσωπος κυβέρνησης)
Mr Yogindra SAMANT (Εκπρόσωπος κυβέρνησης)
Mr Eckhard METZE (Εκπρόσωπος εργοδοτών)
Mr Francois ENGELS (Εκπρόσωπος εργοδοτών)
Mr Georgi STOEV (Εκπρόσωπος εργοδοτών)
Mr Anthony CASARU (Εκπρόσωπος εργαζομένων)