Εθνικοί εστιακοί πόλοι

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι ένας οργανισμός δικτύωσης, που διαθέτει έναν "εστιακό πόλο" σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), καθώς επίσης και στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον EU-OSHA να συμβάλλει με μεγαλύτερη επιτυχία στην δημιουργία υγιέστερων, ασφαλέστερων και παραγωγικότερων χώρων εργασίας παρέχοντας τη δυνατότητα ευρύτερης ανταλλαγής πληροφοριών.

Διορισμένοι από κάθε κυβέρνηση ως οι επίσημοι εκπρόσωποι του EU-OSHA στην εκάστοτε χώρα, οι εστιακοί πόλοι αποτελούν τυπικά την αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και συμβάλλουν θεμελιωδώς στην υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας του EU-OSHA.

Κάθε εστιακός πόλος διαχειρίζεται το δικό του τριμερές δίκτυο το οποίο απαρτίζουν κυβερνητικοί φορείς και εκπρόσωποι οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Το εν λόγω δίκτυο εκτός ότι τροφοδοτεί με πληροφορίες το έργο του EU-OSHA παρέχει τους μηχανισμούς διάδοσης των προϊόντων και των πληροφοριών στους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον , οι εστιακοί πόλοι συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών του EU-OSHA καθώς και στο διορισμό των εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις ομάδες και τα σεμινάρια του Οργανισμού.