Ελλάδα

Όλα τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε εθνικό επίπεδο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, που είναι αρμόδια για θέματα νομοθεσίας, στρατηγικής, οργάνωσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας στον τομέα της ΕΑΥ, καθώς και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), που αποτελεί την εποπτική και εκτελεστική αρχή για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, συνιστούν τις κυριότερες αρμόδιες κρατικές αρχές.Οι μη κυβερνητικοί κοινωνικοί εταίροι ΕΑΥ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον κοινό στόχο της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της ελαχιστοποίησης των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων, μέσω του υφιστάμενου εθνικού κοινωνικού διαλόγου σε θέματα ΕΑΥ.Μέσω της ενεργού συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους οργανισμούς, το ελληνικό σημείο επαφής έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την προσπάθεια συντονισμού και διαχείρισης της λειτουργίας του εθνικού δικτύου πληροφόρησης ΕΑΥ.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr