Λετονία

Ο εστιακός πόλος της Λετονίας διοικείται από την κρατική επιθεώρηση εργασίας. Την ροή πληροφοριών διαχειρίζεται το Γραφείο πληροφοριών, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους ΕΑΥ του υπουργείου πρόνοιας, της κρατικής επιθεώρησης εργασίας, της συνομοσπονδίας ελεύθερων συνδικάτων της Λετονίας, της συνομοσπονδίας εργοδοτών της Λετονίας και του Ινστιτούτου για την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική υγεία (IOSEH).Ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποτελεί ένα από τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο εστιακός πόλος. Στον δικτυακό τόπο διατίθενται ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ΕΑΥ στη Λετονία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της νομοθεσίας, προγραμματισμένες δραστηριότητες, νομοθετικές διατάξεις, δημοσιεύσεις και στατιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας στη Λετονία.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Λετονία
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv