Βέλγιο

Στο Βέλγιο, η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία στην εργασία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργού απασχόλησης και της ομοσπονδιακής κρατικής υπηρεσίας για την απασχόληση, την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο.Η επιθεώρηση εργασίας "Εποπτεία της ευημερίας στην εργασία" ελέγχει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας, υγείας και ευημερίας. Η Γενική Διεύθυνση για τον εξανθρωπισμό της εργασίας είναι αρμόδια για τη διευθέτηση ρυθμιστικών υποθέσεων και μεριμνά για τον διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και για την προώθηση της ευημερίας στην εργασία.Ο βελγικός εστιακός πόλος συντονίζει και διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Στο Βέλγιο, οι κύριοι σχετικοί φορείς εντάσσονται στο Βελγικό κέντρο παροχής γνώσεων για την ευημερία στην εργασία. Το εν λόγω κέντρο παροχής γνώσεων για την ευημερία στην εργασία, ή αλλιώς BeSWIC, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην εργασία, στον βελγικό δικτυακό τόπο του ΕΟΑΥΕ.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Βέλγιο
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be