Βέλγιο

Στο Βέλγιο η ασφάλεια, η υγεία και η ευεξία στην εργασία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τόσο του υπουργού Απασχόλησης και του διοικητικού του προσωπικού, όσο και της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας για την απασχόληση και τον εργασιακό και κοινωνικό διάλογο. Ο βελγικός εστιακός πόλος συντονίζεται και ελέγχεται από αυτήν τη διοικητική αρχή.

Οι εστιακοί πόλοι συνεργάζονται κυρίως στενά με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Συνθηκών Εργασίας, η οποία υπάγεται στην προαναφερθείσα διοικητική αρχή. Η εν λόγω γενική διεύθυνση είναι αρμόδια για ρυθμιστικά θέματα και μεριμνά για τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την προώθηση της ευεξίας στην εργασία. Το τμήμα «Εποπτεία της ευεξίας στην εργασία» της Επιθεώρησης Εργασίας υπάγεται και αυτό με τη σειρά του στην ανωτέρω διοικητική αρχή και ελέγχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της επαγγελματικής ασφάλειας, υγείας και ευεξίας.

Η αποστολή του βελγικού εστιακού πόλου είναι η εξής:

 • διαχειρίζεται και συντονίζει εθνικό τριμερές δίκτυο με όλους τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ),
 • συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ΕΑΥ, δίνοντας κυρίως έμφαση στις καλές πρακτικές,
 • συμβάλλει ενεργά στο σχέδιο διαχείρισης του EU-OSHA,
 • κοινοποιεί όλες τις σημαντικές πληροφορίες του EU-OSHA στο δίκτυο,
 • διεξάγει την ευρωπαϊκή εκστρατεία,
 • ενθαρρύνει και διευκολύνει κοινές δραστηριότητες των διαφόρων εμπλεκόμενων παραγόντων με σκοπό τη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΜΜΕ,
 • αναπτύσσει και προωθεί τομεακά εθνικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου (OiRA) στο Βέλγιο,
 • αναπτύσσει τη διασυνοριακή συνεργασία δίνοντας ώθηση σε ορθές πρακτικές και στηρίζοντας έργα πρόληψης.

Χρήσιμες πηγές

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την επαγγελματική ευεξία στο Βέλγιο στον ιστότοπο του βελγικού κέντρου γνώσης για την επαγγελματική ευεξία (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Το τμήμα «Εποπτεία της ευεξίας στην εργασία» της Επιθεώρησης Εργασίας. Ελέγχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στην εργασία.

«Αν αναζητείτε πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία (π.χ. συμβάσεις απασχόλησης), επισκεφτείτε τον ιστότοπο της βελγικής Επιθεώρησης Εργασίας «Εποπτεία της κοινωνικής νομοθεσίας» 

Δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be