Γαλλία

Το γαλλικό σύστημα πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων περιλαμβάνει:

 • το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει την πολιτική της Γαλλίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και προωθεί τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Συμβουλίου Προσανατολισμού για τις Συνθήκες Εργασίας (Conseil d’orientation sur les conditions de travail -COCT),
 • τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι συμβάλλουν στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Το σύστημα, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των εργοδοτών, διοικείται από τους κοινωνικούς εταίρους. Λαμβάνει στήριξη από το κρατικό ταμείο ασφάλισης ασθενείας των μισθωτών (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) και τα περιφερειακά ταμεία ασφάλισης ασθενείας (Caisses Régionales d’Assurance Maladie),
 • τους επιστημονικούς, επιχειρησιακούς ή ιατρικούς φορείς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη, την πρόνοια, τη γνωστοποίηση και τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων. Ο κυριότερος από τους εν λόγω οργανισμούς είναι ο Γαλλικός Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλισης του Περιβάλλοντος και της Εργασίας (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail), που συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων σε ό,τι αφορά την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. Ο Εθνικός Οργανισμός για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις και αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση σε ό,τι αφορά την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων,
 • τέλος, οι ιατρικές υπηρεσίες στον τομέα της εργασίας παρέχονται από έναν ή περισσότερους ιατρούς εργασίας οι οποίοι διαδραματίζουν αποκλειστικά προληπτικό ρόλο για την αποφυγή βλαβών στην υγεία των εργαζομένων λόγω εργασίας.

Αν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με θέματα εργατικού δικαίου (π.χ. συμβάσεις εργασίας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία), βλ.:

Δεν είμαστε αρμόδιοι να εξετάζουμε τα ζητήματα αυτά.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr