Σερβία

Στη Δημοκρατία της Σερβίας, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Το υπουργείο διαθέτει δύο διοικητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας η οποία, μεταξύ άλλων, καταρτίζει τη νομοθεσία και την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας.Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής συνεργάζεται άμεσα και διαρκώς με άλλες αρχές (υπουργεία αρμόδια για θέματα υγείας, περιβάλλοντος, εξορύξεων, κ.λπ.) και θεσμικά όργανα αρμόδια για θέματα υγείας, συνταξιοδότησης και ασφάλισης ατόμων με αναπηρία, καθώς και με κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και άλλους φορείς.Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, ως σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, δημιούργησε ένα εθνικό δίκτυο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στη Σερβία, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, κοινωνικοί εταίροι, πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Σερβία
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs