Αυστρία

Η προστασία των εργαζομένων στην Αυστρία είναι αρμοδιότητα πολλών φορέων. Η νομοθετική βάση είναι ο νόμος περί προστασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών διατάξεων και κανονισμών. Αρμόδιες για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των εργαζομένων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, η Επιθεώρηση Εργασίας του τομέα Μεταφορών, οι επιθεωρήσεις Γεωργίας και Δασοκομίας των ομοσπονδιακών κρατιδίων (Länder), καθώς και οργανισμοί του δημοσίου. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της επιθεώρησης εργασίας.Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για τη λήψη προληπτικών μέτρων και υποστηρίζονται σχετικά από τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.Οι αρμοδιότητες του εθνικού σημείου επαφής διεκπεραιώνονται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας Καταναλωτών , στο οποίο ανήκει και η Επιθεώρηση Εργασίας. Όλοι οι σημαντικοί φορείς έχουν παρουσία στο αυστριακό Διαδίκτυο και ασχολούνται ενεργά με όλους τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Αυστρία
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at