Μάλτα

Ο εθνικός φορέας της Μάλτας που είναι αρμόδιος για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι η Αρχή για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ΟHSA), η οποία ιδρύθηκε με τον νόμο XXVII του 2000. Η OHSA διαθέτει διοικητικό συμβούλιο του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον αρμόδιο υπουργό κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη τριμερούς επιτροπής, στην οποία εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι διάφορες ενώσεις. Η Αρχή διαθέτει επίσης εκτελεστικό όργανο επιφορτισμένο με τα ακόλουθα καθήκοντα: • την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου XXVII του 2000 και τυχόν κανονισμών ή διαταγμάτων που έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτού,
 • τη χάραξη στρατηγικών κατόπιν διαβούλευσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η υλοποίηση της γενικής εθνικής πολιτικής για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια,
 • την παροχή συμβουλών στον αρμόδιο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια υπουργό σχετικά με την εκπόνηση κανονισμών για την προώθηση, τη διατήρηση και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας,
 • την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και την ανάληψη δράσεων επιβολής της εν λόγω νομοθεσίας,
 • την εκπόνηση κανονισμών ή κωδίκων πρακτικής για την προώθηση, τη διατήρηση και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας,
 • την ενθάρρυνση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, και την προώθηση των απαιτούμενων μεθόδων για την πρόληψη των ατυχημάτων, των ασθενειών και των θανάτων κατά την εργασία,
 • την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και των διαδικασιών αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής πρώτων βοηθειών σε χώρους εργασίας, την αντιπαραβολή και την ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήματα, τις ασθένειες και τους θανάτους κατά την εργασία, καθώς και για ζητήματα που άπτονται εμμέσως της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας,
 • την τήρηση μητρώων για εργοστάσια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς, μηχανήματα, είδη, ουσίες ή χημικές ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην εργασία και κατά την άποψη της Αρχής εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια,
 • τη διεξαγωγή ερευνών για όλα τα θέματα που άπτονται της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών για την εξακρίβωση του επιπέδου επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που παρέχεται σε διάφορους χώρους εργασίας,
 • την προώθηση και την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων πρόληψης των ασθενειών, των ατυχημάτων και των θανάτων κατά την εργασία,
 • την τήρηση μητρώων ατόμων αρμόδιων για την παροχή συμβουλών σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt