Γερμανία

Το γερμανικό σύστημα προστασίας των εργαζομένων χαρακτηρίζεται από διπλή δομή. Συνίσταται στην προστασία των εργαζομένων από το κράτος (σε επίπεδο επικράτειας και ομόσπονδων κρατιδίων) και στους αυτοδιοικούμενους φορείς ασφάλισης των ατυχημάτων. Το κράτος (σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων) είναι υπεύθυνο για την έκδοση των νόμων, καθώς και των οδηγιών και κανονισμών που εκδίδουν οι κρατικές επιτροπές. Οι φορείς ασφάλισης ατυχημάτων εκδίδουν κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων, ύστερα από τους αναγκαίους ελέγχους και με την έγκριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων.

Η εποπτεία και η καθοδήγηση των επιχειρήσεων διενεργείται από τους επιθεωρητές των αρμόδιων κρατικών εποπτικών αρχών (των ομόσπονδων κρατιδίων) και των φορέων ασφάλισης ατυχημάτων.

Το κράτος σε συνεργασία με τα ομόσπονδα κρατίδια και τους φορείς ασφάλισης ατυχημάτων ανέπτυξαν την κοινή γερμανική στρατηγική προστασίας των εργαζομένων (GDA), για να διασφαλίσουν, να βελτιώσουν και να προάγουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μέσω μιας συντονισμένης και συστηματικής πολιτικής προστασίας των εργαζομένων. Οι φορείς της GDA, έχοντας ως βάση κοινούς στόχους για την προστασία των εργαζομένων, θα συνεργάζονται εφεξής στενότερα μεταξύ τους στον τομέα της πρόληψης.

Το γερμανικό διττό σύστημα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θα παραμείνει αλλά η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών υπηρεσιών των οργανισμών υποχρεωτικής ασφάλισης ατυχημάτων και των αρχών ασφάλειας και υγείας των γερμανικών κρατιδίων σε σχέση με την παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις και την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων θα βελτιωθεί περαιτέρω. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Αν αναζητείτε πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας (BMAS): DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / αγγλική έκδοση: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de