Γερμανία

Το γερμανικό σύστημα προστασίας των εργαζομένων χαρακτηρίζεται από διπλή δομή. Συνίσταται στην προστασία των εργαζομένων από το κράτος (σε επίπεδο επικράτειας και ομόσπονδων κρατιδίων) και στους αυτοδιοικούμενους φορείς ασφάλισης των ατυχημάτων. Το κράτος (σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων) είναι υπεύθυνο για την έκδοση των νόμων, καθώς και των οδηγιών και κανονισμών που εκδίδουν οι κρατικές επιτροπές. Οι φορείς ασφάλισης ατυχημάτων εκδίδουν κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων, ύστερα από τους αναγκαίους ελέγχους και με την έγκριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων.Η εποπτεία και η καθοδήγηση των επιχειρήσεων διενεργείται από τους επιθεωρητές των αρμόδιων κρατικών εποπτικών αρχών (των ομόσπονδων κρατιδίων) και των φορέων ασφάλισης ατυχημάτων.Το κράτος σε συνεργασία με τα ομόσπονδα κρατίδια και τους φορείς ασφάλισης ατυχημάτων ανέπτυξαν την κοινή γερμανική στρατηγική προστασίας των εργαζομένων (GDA), για να διασφαλίσουν, να βελτιώσουν και να προάγουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μέσω μιας συντονισμένης και συστηματικής πολιτικής προστασίας των εργαζομένων. Οι φορείς της GDA, έχοντας ως βάση κοινούς στόχους για την προστασία των εργαζομένων, θα συνεργάζονται εφεξής στενότερα μεταξύ τους στον τομέα της πρόληψης.Η διπλή δομή του συστήματος προστασίας των εργαζομένων στην Γερμανία θα εξακολουθήσει να ισχύει ενώ θα βελτιωθεί η συνεργασία των εποπτικών αρχών, των θεσμοθετημένων φορέων ασφάλισης ατυχημάτων και των αρχών προστασίας των εργαζομένων των ομόσπονδων κρατιδίων στους τομείς της συμβουλευτικής καθοδήγησης και του ελέγχου των επιχειρήσεων.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Γερμανία
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de