Βουλγαρία

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η δημόσια πολιτική επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής αναπτύσσει, συντονίζει και εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Το Υπουργείο Υγείας διαχειρίζεται και συντονίζει δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προστασία και προαγωγή της υγείας στην εργασία. Η Γενική Επιθεώρηση Εργασίας είναι δημόσιος φορέας, αρμόδιος για τον γενικότερο έλεγχο της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο προκειμένου να κατοχυρώνεται η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και για την τήρηση των όρων απασχόλησης. Το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης παρακολουθεί την εφαρμογή των επιστημονικών γνωμών σχετικά με την ικανότητα εργασίας, διερευνά τα εργατικά ατυχήματα και τηρεί βάση δεδομένων σχετικά με εργατικά ατυχήματα.Η εθνική πολιτική για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία χαράσσεται και εφαρμόζεται με βάση την τριμερή συνεργασία σε εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Εθνικό Συμβούλιο Συνθηκών Εργασίας είναι μόνιμος φορέας συντονισμού, διαβούλευσης και συνεργασίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πολιτικών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Έχουν θεσπιστεί περιφερειακά συμβούλια σε όλες τις τοπικές διοικητικές περιφέρειες για την εξασφάλιση της τριμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Επίσης, συγκροτήθηκαν επιτροπές για τις συνθήκες εργασίες σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διεξάγεται διάλογος μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg