Νορβηγία

Ο νορβηγικός νόμος για το εργασιακό περιβάλλον στοχεύει στη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας και εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και ουσιαστικής εργασιακής κατάστασης για όλους τους απασχολούμενους.

Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των βλαβών στην υγεία. Οι εργοδότες έχουν καθήκον να διασφαλίζουν κατάλληλο και ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον και επίπεδο ασφάλειας. Οι αρχές συμβάλλουν με το να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εργάζονται συστηματικά προς την κατεύθυνση της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος της εργασίας (ΑΥΠ).

Η νορβηγική επιθεώρηση εργασίας, η αρχή ασφάλειας στον κλάδο πετρελαίου (Petroleum Safety Authority Norway) και το εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο επαγγελματικής υγείας (STAMI) υπάγονται στο υπουργείο εργασίας. Επιπλέον, η επιθεώρηση εργασίας είναι κυβερνητικός οργανισμός, επιφορτισμένος με την έλεγχο των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του νόμου για το εργασιακό περιβάλλον.Η επιθεώρηση εργασίας της Νορβηγίας λειτουργεί ως ο εθνικός εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no