Ισλανδία

H προσέγγιση της Ισλανδίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.Ο
ισλανδικός νόμος αριθ. 46/1980 για το εργασιακό περιβάλλον και την
υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας αποσκοπεί στη διασφάλιση
ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα
προσαρμόζεται εν γένει στις κοινωνικές και στις τεχνικές εξελίξεις.
Παράλληλα αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνθηκών που θα καθιστούν δυνατή την
επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε επίπεδο ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, με
τις κατευθυντήριες γραμμές εργοδοτών και εργαζομένων και, τέλος,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του Οργανισμού για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.Ο νόμος αυτός καλύπτει
όλες τις δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται ένα ή περισσότερα
άτομα, είτε πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης είτε για τους
υπαλλήλους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την καταλληλότητα
του εργασιακού περιβάλλοντος και την ικανοποιητική ασφάλεια και πρόληψη
κινδύνων.


Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is