Κάτω Χώρες

Στις Κάτω Χώρες, την κύρια ευθύνη για την πολιτική επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας έχουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, οι οποίοι πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Υποστηρίζονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις του κλάδου, για την κατάρτιση των κατάλληλων μέτρων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Καινοτομία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί το γεγονός ότι οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων περιλαμβάνονται σε "δήλωση προθέσεων" που ισχύει για ολόκληρο τον κλάδο. Η δήλωση προθέσεων είναι ένα σύνολο μέτρων και λύσεων μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι εταιρείες ενός συγκεκριμένου τομέα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές διατάξεις.Η κυβέρνηση (το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) παρέχει στις επιχειρήσεις ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο προώθησης καλών συνθηκών εργασίας. Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τον νόμο για τις συνθήκες εργασίας (Arbowet), το διάταγμα για τις συνθήκες εργασίας (Arbobesluit) και τους κανονισμούς για τις συνθήκες εργασίας (Arboregeling) (πλήρες κείμενο). Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι αρμόδια για την εκτέλεση της νομοθεσίας, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι "δηλώσεις προθέσεων". Ο εστιακός πόλος είναι το κέντρο συλλογής πληθώρας γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εδώ συνεργάζονται οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κυβερνήσεων, προκειμένου να καθιστούν τις ευρωπαϊκές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διαθέσιμες και κατανοητές σε όλους. Τη διεύθυνση του εστιακού πόλου έχει αναλάβει το ινστιτούτο TNO Ποιότητα ζωής.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ολλανδικό σύστημα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (στα αγγλικά και ολλανδικά), συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του εστιακού πόλου των Κάτω Χωρών.


Focal points' contact details