Βόρεια Μακεδονία

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής και ενεργεί ως επίσημος εκπρόσωπος του EU-OSHA στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αποστολή του υπουργείου είναι η αποτελεσματική δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των ίσων ευκαιριών, της προστασίας και της πρόληψης των διακρίσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και αρχές. Η αποστολή αυτή υλοποιείται κατά την επιδίωξη των στόχων της, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνοι που σχετίζονται με τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω της εναρμονισμένης εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και τις συμβάσεις της ΔΟΕ, τη βελτίωση του συστήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την αύξηση των ικανοτήτων για την εφαρμογή τους.

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ρόλου του ως εθνικού σημείου επαφής του EU-OSHA, υποστηρίζει και προάγει το έργο του Οργανισμού σε εθνικό επίπεδο, διανέμει προωθητικό και άλλο υλικό σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ, υποστηρίζει και προωθεί εκστρατείες για την ΕΑΥ (Εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας), ενώ επίσης διοργανώνει και/ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την ΕΑΥ και τον εορτασμό σημαντικών διεθνών ημερομηνιών για την ΕΑΥ.

Για τον σκοπό αυτό, συχνά χρησιμοποιεί το Εθνικό Συμβούλιο ΕΑΥ, το μοναδικό συμβουλευτικό όργανο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ΕΑΥ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει συσταθεί από την κυβέρνηση και αποτελείται από 15 μέλη (που εκπροσωπούν τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τις ΟΚΠ επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία και της επαγγελματικής ιατρικής, και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Focal points' contact details