Τσεχική Δημοκρατία

Στην Τσεχική Δημοκρατία η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία στην εργασία εμπίπτουν πρωτίστως στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο φροντίζει επίσης για τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και του Υπουργείου Υγείας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Σε μικρότερο βαθμό, αρμόδια για τα ζητήματα αυτά είναι το Γραφείο Ορυχείων καθώς και η Κρατική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η επιθεώρηση εργασίας "Κρατική υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας" στο πλαίσιο των περιφερειακών επιθεωρήσεών της διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία της Υγείας στην Εργασία που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή προτύπων υγείας στην εργασία. Το Γραφείο Ορυχείων της Τσεχικής Δημοκρατίας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στη μεταλλευτική βιομηχανία καθώς και κατά τη χρήση εκρηκτικών. Η Κρατική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας είναι αρμόδια για ρυθμισιτκές υποθέσεις που αφορούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Το τριμερές Συμβούλιο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, το συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας συντονίζει τις αρμοδιότητες πλήθους κρατικών αρχών και κοινωνικών εταίρων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου είναι ο υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.

Ο τσεχικός εστιακός πόλος συντονίζει και διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Επαγγελματική Ασφάλεια (VUBP) και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (SZU) της Τσεχικής Δημοκρατίας αποτελούν κέντρα γνώσης στον τομέα της επαγγελματικής ευημερίας, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία στην εργασία και διενεργούν σχετικές έρευνες.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz