Εσθονία

Το βασικό έγγραφο στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Εσθονία είναι ο νόμος για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που ενέκρινε το εσθονικό κοινοβούλιο, το Riigikogu. Με βάση το λόγω έγγραφο εκπονήθηκαν και ψηφίστηκαν διάφοροι σχετικοί κανονισμοί της κυβέρνησης και του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουλίου 1999). Στο πλαίσιο του συστήματος επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Εσθονίας, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων αποτελεί την εκτελεστική αρχή που ρυθμίζει τον τομέα, ενώ δύο από τις μονάδες του Υπουργείου (το τμήμα ανάπτυξης του εργασιακού βίου και το τμήμα υγειονομικής περίθαλψης) συμμετέχουν άμεσα στη χάραξη της πολιτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Ο εσθονικός εθνικός εστιακός πόλος του EU-OSHA ενεργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (στο τμήμα ανάπτυξης του εργασιακού βίου). Επί του παρόντος το δίκτυο των εστιακών πόλων περιλαμβάνει 16 κυβερνητικά και μη κυβερνητικά ιδρύματα.Ο εθνικός εστιακός πόλος εκπροσωπεί τον Οργανισμό στην Εσθονία, και ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στον Οργανισμό και το κράτος μέλος για τις σχετικές δραστηριότητες, καθώς και ως συντονιστικός φορέας για τις δραστηριότητες σε επίπεδο κράτους μέλους. Σκοπός του δικτυακού τόπου του εστιακού πόλου είναι η παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές και τις ευρωπαϊκές εκστρατείες. Είναι δυνατή η επικοινωνία με τον εστιακό πόλο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tiit.kaadu@sm.ee ja ester.runkla@sm.eeΤο Συμβούλιο περιβάλλοντος εργασίας λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο είναι ένα τριμερές συμβουλευτικό όργανο που αποτελείται από 15 μέλη και έχει ως βασικό καθήκον να υποβάλλει προτάσεις και να διατυπώνει γνώμες σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος. Μετά την παύση των εργασιών του Κέντρου Επαγγελματικής Υγείας το 2004, τον εκτελεστικό ρόλο του Κέντρου στον τομέα της επαγγελματικής υγείας ανέλαβε το Συμβούλιο υγειονομικής περίθαλψης (το τμήμα για το περιβάλλον εργασίας). Η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία από άποψη δομής και γεωγραφικού πεδίου λειτουργίας χωρίζεται στις Επιθεωρήσεις της Βόρειας, της Νότιας, της Δυτικής και της Ανατολικής Εσθονίας, αναλαμβάνει τον κρατικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Εσθονία
Contact person:
Kristel PLANGI