Κύρια σημεία

19/04/2018
Ο EU-OSHA θα ήθελε να λάβει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει, για την καλύτερη επιτέλεση του έργου του στο μέλλον. Μπορείτε να μας...
17/04/2018
Η επικαιροποιημένη ενότητα του δικτυακού τόπου του EU-OSHA παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Εξετάζει τη βασική νομοθεσία, εξηγεί τις αρχές της και παρέχει...
13/04/2018
Η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας της Ευρώπης είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των οικονομιών. Όμως, ποια είναι η προσέγγιση που πρέπει να...
10/04/2018
Μια νέα έκθεση του EU-OSHA επισημαίνει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε λιμένες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών που έχουν υποβληθεί σε...
Συνιστώμενες πηγές