Κύρια σημεία

17/01/2019
Οι πλέον πρόσφατες εκθέσεις ανά χώρα του EU-OSHA εξετάζουν τις ρυθμίσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) σε διάφορους οικονομικούς κλάδους, σε...
03/01/2019
Την 1η Ιανουαρίου 2019, η Ρουμανία διαδέχεται την Αυστρία στην Προεδρία του Συμβουλίου. θα είναι η πρώτη της νέας τριάδας Προεδριών, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Κροατία. Μεταξύ των...
14/12/2018
Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης (Sentinel) μπορούν να ειδοποιούν έγκαιρα τους φορείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους...
12/12/2018
Το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) εισάγει ένα νέο ενημερωτικό γράφημα, το οποίο ενθαρρύνει τους κομμωτές να αξιολογούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και...
Συνιστώμενες πηγές