Κριτήρια συμμετοχής

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας έληξε.

Σε ποιες καλές πρακτικές απευθύνονται τα βραβεία;

Οι υποψηφιότητες μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε πραγματικά παραδείγματα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Τα παραδείγματα αυτά πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα με ποιον τρόπο εφαρμόστηκε η καλή πρακτική στον χώρο εργασίας (υποθετικά παραδείγματα δεν γίνονται δεκτά) και μπορούν να περιλαμβάνουν αποδεικτικά των εξής δράσεων:

 • διεξοδική αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας, ακολουθούμενη από πρακτικές δραστηριότητες με στόχο την πρόληψη ή τον περιορισμό των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οι οποίες υλοποιούνται μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης·
 • οργανωτικά μέτρα με στόχο τον περιορισμό του εργασιακού άγχους σε πρωτογενές (εξάλειψη των κινδύνων), δευτερογενές (προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν) και τριτογενές (βοήθεια προς τους εργαζόμενους που βιώνουν άγχος και ψυχοκοινωνικά προβλήματα) επίπεδο παρέμβασης·
 • οργανωτικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στον ρόλο των υψηλόβαθμων και μεσαίας βαθμίδας διευθυντικών στελεχών για την ανάπτυξη ενός θετικού ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας·
 • εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της προαγωγής της ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας∙
 • ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών εργαλείων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας.

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια υποψηφιότητα;

Οι κριτές θα αναζητήσουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • πραγματική και αποτελεσματική διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού άγχους·
 • καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο εργασίας·
 • επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων·
 • πραγματικές και αποδεδειγμένες βελτιώσεις των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία·
 • συνυπολογισμό της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού·
 • αποτελεσματική συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και των εκπροσώπων του·
 • βιωσιμότητα των παρεμβάσεων·
 • δυνατότητα μεταφοράς των παρεμβάσεων σε άλλους χώρους εργασίας (π.χ. σε άλλα κράτη μέλη και σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)·
 • επίκαιρο χαρακτήρα (η παρέμβαση πρέπει να είναι είτε πρόσφατη είτε να μην έχει προβληθεί εκτενώς). 

Επιπλέον, η παρέμβαση πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνεται, αν όχι να υπερβαίνει, τις συναφείς νομοθετικές απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο έχει εφαρμοστεί. Οι παρεμβάσεις που επικεντρώνονται σε πρόσωπα, όπως η κατάρτιση, πρέπει επίσης να φαίνεται ότι εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.

Τα παραδείγματα καλής πρακτικής δεν πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με μοναδικό σκοπό το εμπορικό κέρδος. Αυτό αφορά προϊόντα, εργαλεία ή υπηρεσίες που διατίθενται ή θα μπορούσαν να διατίθενται στο εμπόριο.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Υποψηφιότητα για τα βραβεία καλής πρακτικής μπορεί να υποβάλει κάθε επιχείρηση και οργανισμός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες, τις δυνητικά υποψήφιες χώρες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και μεταξύ αυτών:

 • μεμονωμένες επιχειρήσεις·
 • επιχειρήσεις ή οργανισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων, του εξοπλισμού και του προσωπικού·
 • φορείς κατάρτισης και η εκπαιδευτική κοινότητα·
 • οργανώσεις εργοδοτών, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικάτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις·
 • περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες πρόληψης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, ασφαλιστικές υπηρεσίες και άλλοι ενδιάμεσοι οργανισμοί·
 • επίσημοι εταίροι της εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Πώς να συμμετάσχετε

Η οργάνωση των βραβείων καλής πρακτικής συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο των εθνικών εστιακών πόλων του EU‑OSHA (www.healthy-workplaces.eu/fops). Ο εθνικός εστιακός πόλος της χώρας σας θα σας ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά με το πώς θα συμμετάσχετε.

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αρχικά σε εθνικό επίπεδο και οι εθνικοί νικητές συμμετέχουν στη συνέχεια ως υποψήφιοι στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, όπου μετά από κρίση αναδεικνύονται οι τελικοί νικητές.

Εάν είστε πολυεθνική ή πανευρωπαϊκή επιχείρηση ή οργανισμός και επίσημος εταίρος της εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, μπορείτε να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας απευθείας στον EU-OSHA. Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στα Βραβεία Καλής Πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχονται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο φυλλάδιο Βραβεία καλής πρακτικής 2014-2015.