Το έργο για την ΕΑΥΕΕΚ: Η ΕΑΥ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Image by OKNord from Pixabay

Το έργο για την ΕΑΥΕΕΚ του EU-OSHA έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) καθηγητών και σπουδαστών που συμμετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), και την παροχή πρακτικών πληροφοριών και πόρων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην ΕΕ, την ΕΖΕΣ και τις υπό ένταξη χώρες.

Διάδοση των μηνυμάτων: πανευρωπαϊκοί εταίροι και εθνικοί πρεσβευτές

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα των εθνικών σημείων επαφής και των ευρωπαϊκών οργανισμών-εταίρων του EU-OSHA — της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET).

Σε κάθε χώρα, οι πρεσβευτές ΕΑΥΕΕΚ, οι οποίοι διορίζονται από την EVBB και το EfVET και λαμβάνουν στήριξη από τα εθνικά σημεία επαφής, είναι αρμόδιοι για τον συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου στα δίκτυά τους και στα εθνικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι πρεσβευτές ΕΑΥΕΕΚ υποβάλλουν επίσης στον EU-OSHA έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Το έργο εφαρμόστηκε πιλοτικά με επιτυχία σε έξι χώρες — Βέλγιο, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία — προτού εφαρμοστεί ευρύτερα.

Εθνικές πρωτοβουλίες ΕΑΥΕΕΚ

Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη που παρέχεται στις δραστηριότητες του έργου ΕΑΥΕΕΚ διατίθενται μέσω του εργαλείου συνδρομής σημείων επαφής (FAST) του EU-OSHA. Τα ακόλουθα παραδείγματα απεικονίζουν το φάσμα των πρωτοβουλιών που συντονίζονται από τους πρεσβευτές ΕΑΥΕΕΚ και τα εθνικά σημεία επαφής και υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου:

  • Στην Πορτογαλία, μια εκδήλωση και ένας διαγωνισμός βίντεο συνέβαλαν στην προώθηση της κίνησης και των διατάσεων ως μέσου πρόληψης των ΜΣΠ.
  • Στις Κάτω Χώρες, εμπειρογνώμονες δίνουν διαλέξεις με θέμα «Ασφαλή εργασία με κοινή λογική» σε επαγγελματικές σχολές σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Στο Βέλγιο, εργαλεία όπως το OiRA και ο Napo για τους δασκάλους προωθούνται μέσω επαγγελματικών δικτύων, ενώ υπάρχουν και σχέδια για την υλοποίηση ενός έργου ευαισθητοποίησης που αφορά τον Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες.