Χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες

Ανάληψη δράσης για τον επαγγελματικό καρκίνο

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω δράσης για τη μείωση των κρουσμάτων επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο αυτόν, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

Η συμφωνία ανανεώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019 και υπογράφηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, τα οποία εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο στην Αυστρία και στις Κάτω Χώρες για τη δέσμευσή τους όσο και στους τέσσερις Ευρωπαίους εταίρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU-OSHA, ΕΣΣΟ και Business Europe).

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας κατάρτισαν χάρτη πορείας για την εφαρμογή του σχεδίου εθελοντικής δράσης. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή κρατών μελών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη (και εκτός αυτής).

Διαβάστε τη νέα συμφωνία για να δείτε αναλυτικά τις δεσμεύσεις των εταίρων.

Ενίσχυση της πρόληψης σε επιχειρήσεις

Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου είναι οι εξής:

  • Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις οριακές τιμές και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις μεθόδους εκτίμησης κινδύνων και για πιθανά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
  • Επιρροή στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία στις εγκαταστάσεις παραγωγής
  • Συλλογή, περιγραφή και διάθεση μιας σειράς ειδικών, οικονομικά αποδοτικών και ορθών πρακτικών, εφικτών για ΜΜΕ, αναφορικά με συγκεκριμένες καρκινογόνες ουσίες
  • Παρακίνηση κρατών μελών και οργανισμών να αναλάβουν εθελοντικά ρόλο καθοδηγητή ή εταίρου, ως επικεφαλής ενός συγκεκριμένου τμήματος του σχεδίου δράσης, για παράδειγμα σχετικά με μια συγκεκριμένη ομάδα καρκινογόνων παραγόντων ή έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Το σχέδιο αναμένεται να ωφελήσει, ειδικότερα, τις μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένη πείρα σε ορθές πρακτικές. Επίσης, εκφράζεται η ελπίδα ότι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση θα οδηγήσει σε καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής και, κατ' επέκταση, στην υποκατάσταση των καρκινογόνων ουσιών με ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Συμμετοχή στον χάρτη πορείας

Οι έξι οργανισμοί καλούν τους πάντες να λάβουν μέτρα, να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για να αποτραπεί η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες.

Ο όρος «ορθές πρακτικές» πρέπει να ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια: είναι όλες οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν εργαζομένους και εργοδότες με στόχο την προστασία από καρκινογόνες ουσίες στην εργασία. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται: τεχνικά μέτρα, δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης, εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, προσεγγίσεις που αφορούν ολόκληρους κλάδους, μέτρα ανάπτυξης νοοτροπίας πρόληψης, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ερευνητικών ινστιτούτων ή οικονομικών κλάδων κλπ.

Στο πλαίσιο του χάρτη πορείας, οι οργανισμοί καλούνται να ανακοινώσουν τις (προγραμματιζόμενες) πρωτοβουλίες τους και/ή τη βούλησή τους να συνεργαστούν με άλλους.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Μελλοντικά βήματα

Ο EU-OSHA συμβάλλει στην προαγωγή του σχεδίου εθελοντικής δράσης και θα στηρίξει τους εταίρους στη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αξιολόγηση της προόδου. Επιπλέον, η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 του EU-OSHA επικεντρώνεται στο ζήτημα των επικίνδυνων ουσιών, συνδέοντάς το με τον χάρτη πορείας και τους στόχους του.

Το σχέδιο προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσεων που εκτείνεται σε περισσότερες προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, ξεκίνησε δε κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Κάτω Χωρών το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στον χάρτη πορείας για όλες τις λεπτομέρειες των κοινών προσπαθειών που προγραμματίζονται με σκοπό τη μείωση του επαγγελματικού καρκίνου.

Ο δικτυακός τόπος OSHwiki περιλαμβάνει σχετικά άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

Ετήσια εκδήλωση του EU-OSHA για τον χάρτη πορείας - A+A 18 Οκτωβρίου 2017 – Ηλεκτρονική περίληψη σεμιναρίου

Πρακτικά του συνεδρίου της Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, 27-28 Νοεμβρίου 2019

Πρακτικά του συνεδρίου του Άμστερνταμ για τον επαγγελματικό καρκίνο, 23-25 Μαΐου 2016