Χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες

Ανάληψη δράσης για τον επαγγελματικό καρκίνο

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω δράσης για τη μείωση των κρουσμάτων επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο αυτόν, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

Η συμφωνία ανανεώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019 και υπογράφηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, τα οποία εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο στην Αυστρία και στις Κάτω Χώρες για τη δέσμευσή τους όσο και στους τέσσερις Ευρωπαίους εταίρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU-OSHA, ΕΣΣΟ και Business Europe).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Γερμανικής Προεδρίας με θέμα «STOP cancer in the workplace» (Σταματήστε τον καρκίνο στον χώρο εργασίας) στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020, το οποίο διοργανώθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας (BMAS) και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (BAuA), οι εταίροι του χάρτη πορείας παρουσίασαν τη νέα στρατηγική για την περίοδο 2020-2024.

Στρατηγική για την περίοδο 2020-2024

Για την περίοδο 2020-2024 καθορίζονται οι ακόλουθοι τέσσερις στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες και την ανάγκη ανάληψης προληπτικής δράσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για την πρόληψη της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στους χώρους εργασίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο εργατικό δυναμικό.
  • Κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Στόχευση της καινοτομίας ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα ερευνητικά πορίσματα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στον Χάρτη πορείας

Από το 2021, οι εταίροι του χάρτη πορείας θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου. Στόχος όλων των δραστηριοτήτων θα είναι να συμβάλουν στην πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες. Όλες αυτές οι αποκαλούμενες «προκλήσεις» θα συμβάλουν στην επίτευξη των τεσσάρων κύριων στόχων. Οι προκλήσεις είναι πρωτοπόρες και υλοποιούνται από μικρές ομάδες εταίρων του χάρτη πορείας. Ωστόσο, χρειάζονται τη συμβολή άλλων για να επιτύχουν το στόχο τους. Εκτός από τους οκτώ εταίρους που προαναφέρθηκαν, θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες και αρκετές χώρες. Οργανώσεις από όλη την Ευρώπη καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις και να συμβάλουν στην ολοκλήρωσή τους.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Μελλοντικά βήματα

Ο EU-OSHA συμβάλλει στην προαγωγή του σχεδίου και θα υποστηρίξει τους εταίρους στη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και αξιολόγησης της προόδου. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε περισσότερες προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο EU-OSHA θα συμβάλει στη διοργάνωση και την προώθηση αυτών των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων του χάρτη πορείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στον χάρτη πορείας για όλες τις λεπτομέρειες των κοινών προσπαθειών που προγραμματίζονται με σκοπό τη μείωση του επαγγελματικού καρκίνου.

Ο δικτυακός τόπος OSHwiki περιλαμβάνει σχετικά άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας σχετικά με την Έρευνα του EU-OSHA για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου

Πρακτικά του συνεδρίου της Γερμανικής Προεδρίας, 9-10 Νοεμβρίου 2020 και περίληψη του συνεδρίου

Πρακτικά του συνεδρίου της Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, 27-28 Νοεμβρίου 2019

Εκδήλωση του EU-OSHA για τον χάρτη πορείας - A+A 18 Οκτωβρίου 2017 – Ηλεκτρονική περίληψη σεμιναρίου

Πρακτικά του συνεδρίου για τον επαγγελματικό καρκίνο στο Άμστερνταμ, 23-25 Μαΐου 2016

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου