You are here

Οδηγός για τους καρκινογόνους παράγοντες

Ανάληψη δράσης για τον επαγγελματικό καρκίνο

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για δράσεις με στόχο να μειωθούν τα κρούσματα επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο αυτό, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

 • αυστριακό ομοσπονδιακό υπουργείο εργασίας, κοινωνικών θεμάτων και προστασίας των καταναλωτών
 • BUSINESSEUROPE (Ευρωπαίοι εργοδότες)
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC)
 • ολλανδικό υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης.

Οι εταίροι που υπέγραψαν τη συμφωνία συνέταξαν Οδηγό (Roadmap) για το εν λόγω σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2019. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή κρατών μελών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη (και εκτός αυτής).

Ενίσχυση της πρόληψης σε επιχειρήσεις

Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής του σχεδίου είναι οι εξής:

 • Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις οριακές τιμές και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 • Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις μεθόδους εκτίμησης κινδύνων και για πιθανά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

 • Επιρροή στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία στις εγκαταστάσεις παραγωγής

 • Συλλογή, περιγραφή και διάθεση μιας σειράς ειδικών, οικονομικά αποδοτικών και ορθών πρακτικών, εφικτών για ΜΜΕ, αναφορικά με συγκεκριμένες καρκινογόνες ουσίες

 • Παρακίνηση κρατών μελών και οργανισμών να αναλάβουν εθελοντικά ρόλο καθοδηγητή ή εταίρου, ως επικεφαλής ενός συγκεκριμένου τμήματος του σχεδίου δράσης, για παράδειγμα σχετικά με μια συγκεκριμένη ομάδα καρκινογόνων παραγόντων ή έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Το σχέδιο αναμένεται να ωφελήσει, ειδικότερα, τις μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένη εμπειρία σε ορθές πρακτικές. Επίσης, ελπίζεται ότι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση θα οδηγήσει σε καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής και, κατ' επέκταση, στην υποκατάσταση των καρκινογόνων ουσιών από ασφαλέστερες εναλλακτικές. 

Μελλοντικά βήματα

Οι έξι οργανισμοί καλούν τους πάντες να λάβουν μέτρα, να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για να αποτραπεί η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες.

Ο όρος 'ορθές πρακτικές' ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια: είναι όλες οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν εργαζομένους και εργοδότες με στόχο την προστασία από καρκινογόνες ουσίες στην εργασία. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: τεχνικά μέτρα, δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης, εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, προσεγγίσεις που αφορούν ολόκληρους κλάδους, μέτρα ανάπτυξης προληπτικής νοοτροπίας, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κρατών μελών, ερευνητικών ινστιτούτων ή οικονομικών κλάδων, κλπ.

Στο πλαίσιο του Οδηγού, οι οργανισμοί καλούνται να ανακοινώσουν τις (προβλεπόμενες) πρωτοβουλίες τους ή/και τη βούλησή τους να συνεργαστούν με άλλους. Ο σχετικός κατάλογος αναμένεται να είναι διαθέσιμος από την 1η Ιουλίου 2016.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Μελλοντικά βήματα

Οι στόχοι είναι η δρομολόγηση του σχεδίου και η ταχεία εμφάνιση των πρώτων αποτελεσμάτων. 

Ο EU-OSHA συμβάλλει στην προαγωγή του σχεδίου και θα υποστηρίξει τους εταίρους στη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης και στην αξιολόγηση της προόδου. Επιπλέον, η Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 του EU-OSHA θα έχει θέμα τις επικίνδυνες ουσίες, σε συνδυασμό με τον Οδηγό και τους στόχους του.

Το σχέδιο προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσεων που θα εκτείνεται σε δύο προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς η έναρξή του συμπίπτει με την προεδρία της Ολλανδίας το 2016 και η λήξη του με την προεδρία της Αυστρίας το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στη συμφωνία για να δείτε αναλυτικά τις δεσμεύσεις των εταίρων.

Ανατρέξτε στον Οδηγό για όλες τις λεπτομέρειες των κοινών προσπαθειών που προγραμματίζονται με σκοπό τη μείωση του επαγγελματικού καρκίνου.

Ο δικτυακός τόπος OSHwiki περιλαμβάνει σχετικά άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

Δελτίο τύπου του ολλανδικού συντονιστικού κέντρου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Πρακτικά του συνεδρίου για τον επαγγελματικό καρκίνο στο Άμστερνταμ, 23-25 Μαΐου 2016