Τι κάνουμε

Image

Εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας της Ευρώπης — προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κυβερνήσεων. Προάγουμε τη νοοτροπία της πρόληψης των κινδύνων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Ανακαλύψτε τον EU-OSHA: παρακολουθήστε το εταιρικό μας βίντεο!

Οι βασικές μας δραστηριότητες

 • Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» — οι διετείς εκστρατείες μας συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορα θέματα του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Το εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων (OiRA) — παρέχουμε εργαλεία επιγραμμικής εκτίμησης κινδύνων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία επιτρέπουν την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων στον χώρο εργασίας
 • Η έρευνα ESENER — η εκτεταμένη αυτή έρευνα σκιαγραφεί τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας της Ευρώπης
 • Η εφαρμογή OSHwiki  — μια συνεργατική επιγραμμική εγκυκλοπαίδεια που παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τον τομέα της ΕΑΥ
 • Σχέδια πρόβλεψης — αναδεικνύουμε και μελετούμε νέους και αναδυόμενους κινδύνους ΕΑΥ μέσω της υλοποίησης ειδικών έργων πρόβλεψης
 • Οι επισκοπήσεις ΕΑΥ — παρέχουμε επισκοπήσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ΕΑΥ και προσδιορίζουμε τις προτεραιότητες
 • Οι ταινίες του NAPO  — μια σειρά από μικρού μήκους, εύθυμες ταινίες χωρίς λόγια που εστιάζουν σε σημαντικά θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας

Πώς επιτελούμε το έργο μας

 • Εκστρατείες — με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ΕΑΥ για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων πολιτικής
 • Πρόληψη κινδύνων — μέσω του σχεδιασμού και της διευκόλυνσης της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων που θα συνδράμουν τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας
 • Εταιρικές σχέσεις — με κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, όργανα της ΕΕ και δίκτυα, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο των εστιακών πόλων του Οργανισμού διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιτυχία του έργου μας
 • Έρευνα — για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση νέων και αναδυόμενων κινδύνων στην εργασία και την ενσωμάτωση της ΕΑΥ σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία και η έρευνα