Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ο EU-OSHA είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και είναι χωριστό όργανο της ΕΕ. Ωστόσο, ο EU-OSHA διατηρεί στενές σχέσεις, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με πολλούς από τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ και συντηρεί τους δεσμούς αυτούς μέσω γραφείου συνδέσμου στις Βρυξέλλες.

Τυπικές σχέσεις διατηρούνται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τρεις τρόπους:

  1. ο EU-OSHA παρέχει πληροφορίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και στα κράτη μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινότητα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Τα θεσμικά όργανα συγκαταλέγονται στους βασικούς χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του·
  2. στο Διοικητικό Συμβούλιο του EU-OSHA συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων εργασίας· και
  3. ο προϋπολογισμός του EU-OSHA είναι μέρος του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ και καθορίζεται μέσω της γενικής διαδικασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Υπάρχουν επίσης άτυπες σχέσεις:

  1. ο EU-OSHA προσκαλεί θεσμικούς αντιπροσώπους να συμμετέχουν στα διάφορα σχέδια και δίκτυά του. Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν τακτικά σε συμβουλευτικές ή συντονιστικές επιτροπές σχεδίων του EU-OSHA. Στις διασκέψεις του EU-OSHA προσκαλούνται ομιλητές ή συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλα όργανα της ΕΕ ·
  2. ο EU-OSHA συνεργάζεται με θεσμικά όργανα σε σχέδια και εκδηλώσεις, καθώς και με το Συμβούλιο σε προγράμματα της Προεδρίας, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, ομιλητές ή άλλη στήριξη στις εκδηλώσεις της Προεδρίας. Διοργανώνονται επίσης από κοινού εκδηλώσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· και
  3. ο EU-OSHA συμμετέχει στις επιτροπές και στα δίκτυα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως στη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας.
  4. Ο EU-OSHA ενημερώνει τακτικά και συνεργάζεται με τους ευρωπαϊκούς φορείς κοινωνικού διαλόγου και τις τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Συμβούλιο της ΕΕ