Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ο EU-OSHA, ως αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ, είναι αυτόνομος οργανισμός που διατηρεί στενές σχέσεις, τόσο επίσημες όσο και άτυπες, με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και πολλά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Το Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών αυτών.

Ο EU-OSHA παρέχει πληροφορίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και στα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινότητα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Τα θεσμικά όργανα συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών του.  Στις επίσημες σχέσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  1. Ο EU-OSHA διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της ΕΑΥ, ιδίως του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την ΕΑΥ.
  2. Το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA περιλαμβάνει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν παρατηρητή που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ).
  3. Η συνεισφορά στον προϋπολογισμό του EU-OSHA καθορίζεται μέσω της γενικής διαδικασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ.
  4. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί λογοδοσίας, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι ο EU-OSHA υποβάλλει πλήρεις αναφορές στα θεσμικά όργανα σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Έχουν επίσης αναπτυχθεί άτυπες σχέσεις:

  1. Ο EU-OSHA καλεί εκπροσώπους από τα θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν στα διάφορα έργα και δίκτυά του. Μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν τακτικά σε συμβουλευτικές ή συντονιστικές επιτροπές για τα έργα του EU-OSHA. Στις διασκέψεις του EU-OSHA προσκαλούνται ομιλητές ή συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλα όργανα της ΕΕ.
  2. Ο EU-OSHA συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα σε έργα και εκδηλώσεις. Συνεργάζεται επίσης με το Συμβούλιο για τα προγράμματα της Προεδρίας, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, ομιλητές, συντονιστές ή άλλη υποστήριξη για τις εκδηλώσεις της Προεδρίας. Επιπροσθέτως, διοργανώνονται κοινές εκδηλώσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  3. Ο EU-OSHA συμμετέχει στις επιτροπές και τα δίκτυα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως η συμβουλευτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας (ACSH) και η επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC).
  4. Ο EU-OSHA συνεισφέρει τακτικά και συντονίζει τον επίσημο ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και τις τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Ο EU-OSHA υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL).  Η εν λόγω επιτροπή ενημερώνεται τακτικά σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας και τις δραστηριότητες του EU-OSHA, καθώς και για την τρέχουσα συνεργασία με βασικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Συμβούλιο της ΕΕ

  • Το Συμβούλιο της ΕΕ  Ο EU-OSHA συνεργάζεται συστηματικά στον τομέα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της ΕΕ, ιδίως μέσω του δικτύου του των εθνικών σημείων επαφής και μέσω των μελών του τριμερούς διοικητικού συμβουλίου.  Ο Οργανισμός παρέχει επίσης βοήθεια στις χώρες που ασκούν την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου, μέσω των εθνικών δικτύων του και σε συνεργασία με τις μόνιμες αντιπροσωπείες στην ΕΕ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.