Βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΕΑΥ

© EU-OSHA/Jim Holmes

Καθώς η δομή, η οργάνωση και ο έλεγχος της εργασίας εξακολουθούν να αλλάζουν, έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Το έργο του EU-OSHA σχετικά με την υποστήριξη της συμμόρφωση στον τομέα της ΕΑΥ (2021-2024) εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΑΥ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα οργανωτικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Βελτίωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΑΥ

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΕΑΥ μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ιδίως για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Ωστόσο, σε προηγούμενη έρευνα του EU-OSHA διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη συμμόρφωση στον τομέα της ΕΑΥ:

  • νομικά μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας
  • επιδράσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού
  • εξωτερικές υπηρεσίες ΕΑΥ
  • κοινωνικοί ή τομεακοί κανόνες
  • οικονομική ενίσχυση.

Οι παρούσα δραστηριότητα έχει ως στόχο να δώσει συνέχεια στα πορίσματα της έρευνας, επανεξετάζοντας τα είδη της διαθέσιμης στήριξης και διερευνώντας καινοτόμες στρατηγικές για τη στήριξη της συμμόρφωσης. Αν και η προσοχή επικεντρώνεται στις ΠΜΜΕ, λαμβάνεται επίσης υπόψη ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τη συμμόρφωση.

Στάδια του ερευνητικού προγράμματος

Μετά από μια αρχική σφαιρική ανασκόπηση της συμμόρφωσης στον τομέα της ΕΑΥ, προσδιορίστηκαν δύο βασικοί άξονες έρευνας για περαιτέρω εμπεριστατωμένες μελέτες:

  • Ο πρώτος άξονας αφορά τις αγορακεντρικές προσεγγίσεις για την προώθηση της ΕΑΥ και εξετάζει πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τις σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό και τον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ΕΑΥ.
  • Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις κρατικές επιρροές δηλαδή στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις και τις προσεγγίσεις επιβολής της νομοθεσίας για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ΕΑΥ, να εντοπιστούν οι καινοτόμες πρακτικές που υιοθετούν οι επιθεωρήσεις και οι υπηρεσίες πρόληψης που συμβάλλουν στην εφαρμογή της ΕΑΥ.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στη συμμόρφωση με τους κανόνες ΕΑΥ

Η σφαιρική ανασκόπηση επισημαίνει επίσης την ανάγκη να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι προκλήσεις που έθεσε η πανδημία COVID-19 επηρεάζουν τη συμμόρφωση με την ΕΑΥ. Οι επιπτώσεις είναι προφανέστερες στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα των κατασκευών, καθώς οι εργαζόμενοι στους εν λόγω τομείς συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία και τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού. Στόχος της έρευνας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την ΕΑΥ.