Βιβλιογραφική ανασκόπηση - Βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: σφαιρική ανασκόπηση

Keywords:
Την περασμένη δεκαετία σημειώθηκαν ραγδαίες αλλαγές στη δομή, την οργάνωση και τον έλεγχο της εργασίας στην ΕΕ, πολλές από τις οποίες συνδέονται με την τρέχουσα πανδημία. Στις νέες έρευνες του ΕU-OSHA εξετάζονται τρόποι για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και για την ενθάρρυνση των καλύτερων πρακτικών στον τομέα αυτό.
 
Η σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζει στις διαφορετικές μορφές στήριξης της ΕΑΥ, μεταξύ άλλων στις προσεγγίσεις που ακολουθούνται στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, στην υποβολή εκθέσεων κοινωνικού περιεχομένου και στην απόδοση κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωση με τις αρχές της ΕΑΥ. Επικεντρώνεται επίσης στις καινοτόμες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζουν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΑΥ. Τα βασικά συμπεράσματα και η σημασία τους για τις μελλοντικές πολιτικές και τη συνέχιση των ερευνών παρουσιάζονται σε τελική έκθεση και στη σύνοψή της, ενώ αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε χωριστή βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Μεταφόρτωση in: en