Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2021-2027)

Image

Το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες και δράσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας τις ταχείες αλλαγές στην οικονομία, τη δημογραφία και τα εργασιακά πρότυπα.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Το στρατηγικό πλαίσιο έχει τριμερή προσέγγιση - συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη - και εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες:

  1. Στην πρόληψη και διαχείριση της αλλαγής στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και των δημογραφικών μεταβολών,
  2. Στη βελτίωση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών και στην επιδίωξη μιας προσέγγισης για μηδενικούς θανάτους που οφείλονται στην εργασία,
  3. Στην αύξηση της ετοιμότητας αντίδρασης στις τρέχουσες και μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Εφαρμογή του πλαισίου - βασικός ρόλος του EU-OSHA

Η επιτυχία του πλαισίου εξαρτάται από την εφαρμογή του σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με βασικό παράγοντα την αποτελεσματική εφαρμογή, τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοδότηση, την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη συλλογή δεδομένων. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου εταίρων του, ο EU-OSHA είναι σε θέση να διευκολύνει τη δράση, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές, και να υλοποιήσει τους στόχους του πλαισίου.

Οι μελέτες πρόβλεψης και τα έργα επισκόπησης του EU-OSHA αποσκοπούν στην πρόβλεψη των κινδύνων και στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, στην ενημέρωση για την ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών ΕΑΥ σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση και οι πράσινες θέσεις εργασίας, και το άγχος και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Ο EU-OSHA παρέχει επίσης εύχρηστους πόρους για να βοηθήσει τους χώρους εργασίας να εφαρμόσουν στην πράξη την πρόληψη, εκδίδοντας πληθώρα κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε εκτίθενται στην πρώτη γραμμή είτε προσαρμόζονται στην εργασία από το σπίτι. Η συμμετοχή του στον Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες και οι εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας καταδεικνύει τη δέσμευση του Οργανισμού να προωθήσει μια νοοτροπία πρόληψης σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Δείτε εδώ το Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2021-2027)