Παρακολούθηση και ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις αλυσίδες εφοδιασμού μέσω πλαισίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας

Keywords:

Η ανάγκη για βιωσιμότητα αναδιαμορφώνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδίως στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού. Το παρόν έγγραφο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί με τη χρήση πλαισίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας.

Εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ΕΑΥ στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις δυνατότητες των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων βιωσιμότητας και των επιδόσεων ΕΑΥ. Οι συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις αγοράστριες εταιρείες, τις τομεακές πρωτοβουλίες και τους πελάτες/τελικούς χρήστες υπογραμμίζουν την ανάγκη εναρμόνισης των κριτηρίων ΕΑΥ εντός των πλαισίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας.

Μεταφόρτωση in: en

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα