Ηλεκτρονικοί οδηγοί/Ηλεκτρονικά εργαλεία

Οι διαδραστικοί και πολυγλωσσικοί ηλεκτρονικοί οδηγοί και τα ηλεκτρονικά εργαλεία μας παρέχουν πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικά παραδείγματα για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον χώρο εργασίας. Το περιεχόμενο έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις και η κατανόηση και να ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες ΕΑΥ και ανθρώπινων πόρων και οι εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς στην ΕΕ όσον αφορά τα τρέχοντα θέματα ΕΑΥ.