Σλοβακία

Οι κρατικοί διοικητικοί φορείς που είναι αρμόδιοι στον τομέα της επιθεώρησης εργασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία εδρεύει στην Košice, και οκτώ επιθεωρήσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν στις οκτώ διοικητικές περιφέρειες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται και ασκούν αρμοδιότητες.Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία διαθέτει δίκτυο εστιακών πόλων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Στη Σλοβακική Δημοκρατία, η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας ενεργεί ως εστιακός πόλος. Κύριο καθήκον της είναι η παραγωγή υλικού και η διάδοση πληροφοριών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε εθνικό επίπεδο.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Σλοβακία
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk