Σλοβακία

Οι κρατικοί διοικητικοί φορείς που είναι αρμόδιοι στον τομέα της επιθεώρησης εργασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία εδρεύει στην Košice, και οκτώ επιθεωρήσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν στις οκτώ διοικητικές περιφέρειες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται και ασκούν αρμοδιότητες.Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία διαθέτει δίκτυο εστιακών πόλων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Στη Σλοβακική Δημοκρατία, η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας ενεργεί ως εστιακός πόλος. Κύριο καθήκον της είναι η παραγωγή υλικού και η διάδοση πληροφοριών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε εθνικό επίπεδο.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk