Ιταλία

Στην Ιταλία, το θεσμικό σύστημα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας, σε συμφωνία με τις περιφερειακές συντονιστικές επιτροπές και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες αφορούν την παροχή συμβουλών σε νομοθετικό επιπεδο, την εποπτεία, την προαγωγή της υγείας και την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις.


Το εθνικό σύστημα πληροφοριών για την πρόληψη στους χώρους εργασίας (SINP) [το οποίο αποτελείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, τις περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες του Trento και του Bolzano, το INAIL (Εθνικό ίδρυμα ασφάλισης κατά των εργατικών ατυχημάτων), και με τη συνεισφορά του CNEL (Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Εργασίας), από τους κοινούς φορείς και τα όργανα του κλάδου] είναι επιφορτισμένο με τον προσανατολισμό, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων πρόληψης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών καθώς και με την καθοδήγηση δραστηριοτήτων εποπτείας μέσω της επέκτασης συγκεκριμένων αρχείων και της δημιουργίας ενοποιημένων βάσεων δεδομένων.


Ο ιταλικός εστιακός πόλος εκπροσωπείται στο Inail, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό του εθνικού δικτύου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.


Focal points' contact details